Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Komentarz do zmian w przepisach o świadectwach, dyplomach państwowych i innych drukach szkolnych

  I. 5 września 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700) – weszło w życie 6 września 2019 r.
  Już 18 września 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1780) – weszło w życie 19 września 2019 r.
  Jest to przepis oparty jeszcze na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 23 października 2019
 • Komentarz do nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

  I. 11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1078 ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – wchodzi w życie 12 września 2019 r.,
  Niniejsza ustawa zmienia:
  1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  II. Wybrane uregulowania w ustawie dotyczące przede wszystkim szkół i uczniów:
  1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
  1) profilaktyczną opiekę zdrowotną – sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna,
  2) promocję zdrowia – sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, a także higienistka stomatologiczna.
  3) opiekę stomatologiczną – sprawuje lekarz dentysta.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 27 września 2019
 • Komentarz do zmian w Karcie Nauczyciela

  I. 1. 11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1287 ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie 1 września 2019 r.
  Niniejsza ustawa zmienia w art. 1 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 730 i poz. 1287).
  W art. 8 – 15 1287 ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw określa rozwiązania przejściowe dotyczące oceny pracy nauczyciela, jego awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzeń minimalnych.
  Zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzą w życie 1 września 2019 r.
  II. Najważniejsze uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela – zmiana:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 września 2019
 • Komentarz do nowego wykazu dokumentów publicznych obowiązujących w oświacie

  I. 11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1289 rozporządzenie RM z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych, opartego na art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 i 1091) – weszło w życie 12 lipca 2019 r. (z 1 wyjątkiem).
  W wykazie znajdujemy dokumenty publiczne obowiązujące w oświacie – ich wzory ustala w drodze rozporządzenia odpowiednie ministerstwo:
  Na przykład:
  1) rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 i 2011),
  2) rozporządzenie MKiDN z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1193 i 1740).
  Wymienione rozporządzenia ulegną zmianie i jest to skutkiem pojawienia się ustawy o dokumentach publicznych i cytowanego rozporządzenia zawierającego wykaz dokumentów publicznych.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 sierpnia 2019
 • Komentarz do kolejnych zmian w ustawach oświatowych


  I. 1. 11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1287 ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie 1 września 2019 r. z wyjątkiem:
  1) art. 5 oraz art. 7 pkt 8, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 lipca 2019 r.;
  2) art. 7 pkt 5 i art. 9, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 27 lipca 2019 r.;
  3) art. 7 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
  2. Ustawa zawiera 17 artykułów (ma strukturę bezrozdziałową), z czego 7 pierwszych artykułów dotyczy zmian ustaw oświatowych i z nimi związanych.
  II. Niniejsza ustawa zmienia w sumie 9 ustaw:
  1) w art. 1 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 730 i poz. 1287),
  2) w art. 2 ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525 i 1287),
  3) w art. 3 ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287),
  4) w art. 4 ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287),
  5) w art. 5 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),
  6) w art. 6 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),
  7) w art. 7 ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
  8) dodatkowo zmienia się poprzez zapisy w:
  a) art. 6 i art. 7 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 730 i poz. 1287),
  b) art. 7 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1287)
  c) art. 7 ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287),
  d) art. 7 ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 534 i 1287)
  III. Najważniejsze uregulowania w ustawie:
  1. Zmiana przepisów dotyczących awansu zawodowego, oddzielenie awansu od procesu oceniania pracy nauczyciela, przywrócenie części rozwiązań prawnych sprzed 1 września 2018 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 2 sierpnia 2019
 • Komentarz– organy publicznych szkół i placówek przekształconych od 1 września 2019 r. (powyższe nie dotyczy szkół i placówek artystycznych)

  I. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) wymienia organy publicznych szkół i placówek, do których zaliczamy:
  1. dyrektora (art. 68),
  2. radę pedagogiczną (art. 69-73a – występuje jeśli w szkole i placówce zatrudnionych jest co najmniej 3 nauczycieli),
  3. trzy społeczne organy w systemie oświaty, do których zaliczamy:
  1) radę przedszkola/szkoły/placówki (art. 80-82),
  2) radę rodziców (art. 83- 84),
  3) samorząd uczniowski/słuchaczy/wychowanków (art. 85).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 lipca 2019
 • Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

  I. 6 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1045 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, opartego na art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – weszło w życie 7 czerwca 2019 r.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
  II. Nowe uregulowania w rozporządzeniu dotyczą przede wszystkim:
  1. Składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki – obecnie w skład komisji wchodzi:
  1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego;
  2) trzech przedstawicieli kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia;
  3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania placówkę doskonalenia, w której konkurs się odbywa;

   

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 lipca 2019
 • Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

  I. 28 maja 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, opartego na art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – wchodzi w życie 1 września 2019 r.
  Jest to objętościowo olbrzymi dokument – zawiera 4320 stron. Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści.
  Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dotyczą w sumie 215 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  II. Nowe rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż (zał. nr 1–32)

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 25 czerwca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
  Obowiązujący 12 czerwca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  Obowiązujący 30 maja 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwo branżowego oraz dodatkowych...
  Obowiązujący 30 maja 2019
 • Komentarz do przepisów w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

  I. W wyniku zmian w zakresie rodzajów placówek – powstania centrum kształcenia zawodowego w miejsce placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego opublikowano 19 lutego 2019 r. rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 320).
  Rozporządzenie zawiera 2 załączniki:
  1) ramowy statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego,
  2) ramowy statut publicznego centrum kształcenia zawodowego.
  Wchodzi w życie 1 września 2019 r.
  Traci moc rozporządzenie MEN z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 maja 2019
 • Komentarz do przepisów w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

  I. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (zmiana brzmienia art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy) wprowadzono od 1 września 2019 r. nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych.
  II. 4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 639 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
  Rozporządzenie zawiera 16 załączników – ramowych planów nauczania, wchodzi w życie 1 września 2019 r. ale nie całościowo.
  Nadal, w sytuacjach ściśle określonych, będzie obowiązywało rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 maja 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
  Obowiązujący 7 maja 2019
 • Komentarz do przepisów w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

  I. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (nowy art. 46b ustawy) wprowadzono od 1 września 2019 r. nie tylko nową klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, a także nałożono na MEN obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
  Prognozę tę MEN ma ogłaszać corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku (w 2019 r. wyjątkowo do 31 marca 2019 r.).
  Także MEN, ale w porozumieniu z MKiDN, ma ustalać wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.
  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego ujmuje w sumie 213 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  II. 28 marca 2019 r. opublikowano w M. P. poz. 276 obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 kwietnia 2019Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT