Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYFinanse i majątek

 

 1. Prośba o sponsoring – informacja o powołaniu Stowarzyszenia Absolwentów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Lipiec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Prośba o sponsoring

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Umowa sponsoringu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Lipiec 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Umowa darowizny rzeczowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Protokół darowizny

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 6. Regulamin zamówień publicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 5
 7. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej nauczyciela biblioteki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 8. Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 9. Zasady przechowywania ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 11. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 12. Zasady funkcjonowania programów komputerowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 13
 13. Zakładowy plan kont

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 0
 14. Zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi mienia ruchomego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 15. Zasady zabezpieczenia mienia oraz udostępniania danych i dokumentów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 17. Procedury sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 17
 18. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 19. Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 20. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 22. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie zmiany stawki żywieniowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 23. Wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 24. Powierzenie obowiązków głównego księgowe w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Ekwiwalent za odzież sportową dla nauczyciela wf oraz dla pracowników gospodarczych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 26. Instrukcja inwentaryzacyjna

   Załącznik nr 2 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 13
 27. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 30 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. Euro.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 28. Uchwała w sprawie określania oświatowych jednostek budżetowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 29. Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 20
 30. Wzór zbiorczej listy dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Wzór planu finansowego Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 32. Wzór księgi zaliczek pobranych ze środków finansowych Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Wzór księgi dochodów i wydatków Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 34. Procedura wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 35. Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 37. Przykład zapisów w tabeli amortyzacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 39. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 40. Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia / unieważnieniu postępowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Regulamin Rady Rodziców – Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 42. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Pierwszym krokiem jest wydanie przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. W zarządzeniu tym powołuje się komisję inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe. Ponadto należy wskazać, jakie składniki majątkowe należy objąć inwentaryzacją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 43. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

  Szkoła może pozyskiwać i gromadzić dodatkowe środki finansowe tylko wówczas, gdy rada gminy podejmie w tej sprawie uchwałę i szkoła zostanie wymieniona w tej uchwale jako jednostka uprawniona do gromadzenia środków pozabudżetowych. Do pobrania wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 14 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. Euro.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 46. Zapytanie cenowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 47. Wykaz usług o charakterze priorytetowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 48. Umowa najmu – wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 49. Tabela przeglądów technicznych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 30 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 50. Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 51. Regulamin korzystania z urządzeń zlokalizowanych na terenie placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 52. Przykład zapisów w księdze inwentarzowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 53. Protokół zamówienia

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 54. Protokół ustalenia różnic inwentaryzacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 55. Protokół przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Protokół inwentaryzacji kasy

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 57. Regularne kontrole placu zabaw przez oględziny

  Regularna kontrola przedszkolnego placu zabaw przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Czynnościom kontrolnym będą podlegały: poziom i czystość nawierzchni, kompletność i zużycie urządzeń, przykrycie fundamentów oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw. Poniżej do pobrania znajduje się specjalny formularz, przy pomocy którego przeprowadza się kontrolę przedszkolnego placu zabaw przez oględziny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 58. Kontrola funkcjonalna placu zabaw

  Kontrola funkcjonalna przedszkolnego placu zabaw sprawdza funkcjonalność i stabilność sprzętu, głównie jego zużycia. Obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń, lokalizacji wyposażenia dodatkowego, oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń oraz stanu połączeń. Pobierz formularz umożliwiający przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej przedszkolnego placu zabaw. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 59. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w przedszkolu. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki. Zatwierdzana jest przez dyrektora przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 60. Formularz oferty

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 61. Decyzja do przeprowadzenia procedury Zapytania cenowego / Zapytania ofertowego / Zapytania ofertowego z ogłoszeniem, prowadzącej do wyłonienia wykonawcy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 62. Wzór zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz Rady Rodziców

  Podstawowym źródłem funduszy rady rodziców są dobrowolne składki rodziców. Poniżej do pobrania tabela zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz rady rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 63. Wzór wniosku o udzielenie zaliczki ze środków finansowych Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Lipiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Wzór księgi dochodów i wydatków Rady Rodziców szkoły

  Do ewidencjonowania przebiegu wykonania planu finansowego służy księga przychodów i rozchodów, prowadzona według określonego wzoru. Poniżej do pobrania księga dochodów i wydatków rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 65. Wniosek w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 66. Zapytanie o koszty

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 67. Protokól zdawczo-odbiorczy przekazania szkoły

  Przejęcie obowiązków dyrektora szkoły wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego oraz finansowego szkoły. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. Protokół zdawczo-odbiorczy szkoły podpisuje osoba zdająca, osoba przejmująca oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, w obecności którego powinno mieć miejsce przekazanie majątku szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 68. Protokół zdawczo-odbiorczy nieodpłatnego przekazania książek do biblioteki

  Rada rodziców może bezpłatnie przekazać książki na rzecz biblioteki szkolnej. W tym celu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór takiego protokołu znajdziesz poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 69. Protokół rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych

  Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych to ostatni etap inwentaryzacji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja inwentaryzacyjna zestawia w protokole różnice inwentaryzacyjne i ustala, w jaki sposób rozliczyć nadwyżki lub niedobory inwentaryzacyjne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 70. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

  Celem inwentaryzacji przeprowadzonej drogą potwierdzenia sald jest kontrola aktywów i pasywów. Zależnie od wielkości jednostki księgowy lub komisja inwentaryzacyjna przeprowadza inwentaryzację na podstawie dokumentów źródłowych i ustala, czy ilość i wielkość poszczególnych składników aktywów lub pasywów jest zgodna ze stanem faktycznym. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Protokół inwentaryzacji spis z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 72. Podziękowanie za sponsoring

  Gdy szkoła otrzyma dodatkowe środki finansowe warto podziękować za udzielone wsparcie. Przedstawiamy przykład takiego podziękowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Pismo do sponsora – przykład

  Szkoła, która chce pozyskać dodatkowe środki finansowe bądź wsparcie o innym charakterze, musi sformułować i wystosować swoją ofertę do podmiotu, od którego oczekuje wsparcia. W ofercie należy opisać cel, który szkoła chce osiągnąć za pomocą tego wsparcia, oraz przedstawić ewentualne korzyści, które proponuje w zamian za jego otrzymanie. Prezentujemy wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Protokół zdawczo-odbiorczy kasy

  Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w przypadku zamiany osoby na stanowisku kasjera. Związane jest to z odpowiedzialnością kasjera za aktywa kasowe. W protokole zamieszcza się wartości pieniężne, czeki, depozyty oraz dokumenty i druki znajdujące się w kasie na dzień przekazania kasy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego kasy stanowi załącznik nr 1 do instrukcji kasowej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 76. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w szkole. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki.Zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT