Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  Komentarz do zmian w ustawie Karta Nauczyciela opublikowane w styczniu 2017 r.

  W styczniu 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 60 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która w art. 4 zawiera zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela:

  1) od 26 stycznia 2017 r. zmieniły się: art. 88 ust. 1a, art. 91b ust. 2 pkt 1-2,
  2) od 26 stycznia 2017 r. dodano art. 70b,
  3) od 1 marca 2017 r. uchyla się art. 85x ust. 1 pkt 1,
  4) od 1 marca 2017 r. zmienia się: art. 10 ust. 8b, art. 85x ust. 1 pkt 2, art. 85y ust. 7 pkt 1,
  5) od 1 marca 2017 r. dodaje się art. 85y ust. 1a,
  6) od 1 września 2017 r. zmienia się: art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1b, art. 3 pkt 5, art. 9d ust. 5, art. 9g ust. 6 pkt 6 i ust. 11a pkt 1 i pkt 3, art. 17 ust. 2a, art. 32 ust. 2-4, art. 42 ust. 2b pkt 2, ust. 3 i ust. 7 pkt 3, art. 91a ust. 2, art. 91b ust. 4,
  7) od 1 września 2017 r. dodaje się art. 42 ust. 2d.

  Charakter najważniejszych zmian w ujęciu chronologicznym:

  1. od 26 stycznia 2017 r.:
  1) dodano art. 70b o doskonaleniu nauczycieli, które może odbywać się za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych - okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
  czytaj dalej >>

  zwiń >>

  Obowiązujący 11 stycznia 2017
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 23 lutego 2017
  Przypomnienie zainteresowanym – przez dyrektora szkoły - kryteriów ustawowych oraz warunków przyjęcia spoza obszaru gminy. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 24 lutego 2017
  Ustalenie stawki żywieniowej w stołówkach szkolnych w porozumieniu z organem prowadzącym. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 27 lutego 2017
  Podanie - przez dyrektora szkoły - do publicznej wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego, terminów postępowania rekrutacyjnego, wymaganych dokumentów, terminów składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 1 marca 2017
  Przyznanie dodatków motywacyjnych nauczycielom na kolejny okres
 • 2 marca 2017
  Ustalenie zawodów, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT