Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

   Komentarz do zmian w szkolnictwie zawodowym w okresie wprowadzania reformy oświaty

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określa, że docelowo kształcenie zawodowe odbywać się będzie w szkołach ponadpodstawowych (art. 18):
  1) pięcioletnim technikum,
  2) trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
  3) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
  4) dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
  5) szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe określa drogę osiągnięcia docelowego modelu szkolnictwa zawodowego – i tak:

  1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa:
  1) zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, prowadzącą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2020 r.) (art. 162),
  2) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy (art. 172),
  3) szkoła policealna staje się szkołą policealną, prowadzącą semestry dotychczasowej szkoły policealnej (art. 174).

  2. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, prowadzącym klasy dotychczasowego technikum (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2023 r.) (art. 152)

  3. Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia (art. 173).

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 11 stycznia 2017
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 20 stycznia 2017
  Sporządzenie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe zaopiniowanych przez radę pedagogiczną i przekazanie ich w trybie określonym przez organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych
 • 23 stycznia 2017
  Początek ferii zimowych w województwach: podlaskim i warmińsko - mazurskim
 • 26 stycznia 2017
  Sporządzenie sprawozdania finansowego. Termin ustala organ prowadzący
 • 27 stycznia 2017
  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego i szkołach policealnych
 • 30 stycznia 2017
  Początek ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT