Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

  Komentarz do zmian dotyczących organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 24 września 2014 r. zmianę rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1290) – weszło w życie 26 września 2014 r. Zmieniono dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami w 2009 r. Nr 126, poz. 1041) poprzez nadanie nowego brzmienia § 7 i § 9 ust. 1, 2 i 4, § 10 ust. 2.

  1. Uwaga – szczególnie dla dyrektorów gimnazjów:
  Obecnie olimpiady z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy, do których zaliczamy:
  1) olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów,
  2) olimpiady przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania,
  3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe,
  4) olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy,

  mogą być organizowane nie tylko dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), ale także dla uczniów gimnazjów.

  Nadal w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również:
  1) uczniowie szkół podstawowych lub gimnazjów będący laureatami konkursów, którzy otrzymali rekomendację komisji konkursowych,
  2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, którzy otrzymali rekomendację szkoły.

  2. Zmiany w organizacji olimpiad:
  Olimpiady mogą być obecnie organizowane przez:
  1) szkoły wyższe,
  2) uwaga nowość - jednostki naukowe,
  3) inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.

  W organizacji olimpiad mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty.

  W skład powołanego przez organizatora komitetu głównego olimpiady wchodzą obecnie:
  1) nauczyciele akademiccy,
  2) nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników),
  3) uwaga nowość - nauczyciele gimnazjów,
  4) specjaliści z zakresu dziedzin nauk objętych programem olimpiady.

  3. Zmiany w regulaminach olimpiad – od roku szkolnego 2015/2016 regulamin olimpiady ma zawierać w szczególności:
  1) tryb powoływania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitetu głównego i komitetów okręgowych,
  2) tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni, w tym powoływania komisji przeprowadzających zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów (przy założeniu, że zawody trzeciego stopnia powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia),
  3) uwaga nowość - zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów,
  4) kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni,
  5) uwaga nowość - tryb odwoływania się przez uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów,
  6) uwaga nowość - warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych,
  7) warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty olimpiady,
  8) warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej,
  9) rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego, drugiego i (uwaga nowość) trzeciego stopnia.

  Regulamin olimpiady może także zawierać warunki udziału w olimpiadzie uczniów zamieszkałych poza granicami Polski.

  4. Uwaga – szczególnie dla dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych:
  Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych mogą być organizowane turnieje:
  1) trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim,
  2) obejmują problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.

  Do organizacji turniejów stosuje się odpowiednio dotyczące organizacji olimpiad.

  5. Uwaga – dla dyrektorów wszystkich typów szkół:
  Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach:
  1) w przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się konkursu, olimpiady lub turnieju, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły,
  2) uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie,
  3) organizatorzy konkursów, olimpiad i turniejów pokrywają koszty podróży, wyżywienia i noclegu uczestników oraz, w miarę możliwości, ich opiekunów.
   

  Obowiązujący 30 września 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 27 listopada 2014
  Przedstawienie wniosków do planu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala organ prowadzący
 • 28 listopada 2014
  Sporządzenie i przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 • 3 grudnia 2014
  Uzgodnienie z organem prowadzącym planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy. Termin ustala organ prowadzący
 • 4 grudnia 2014
  Zaplanowanie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych. Termin ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym
 • 5 grudnia 2014
  Określenie terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych i terminu zebrania plenarnego rady pedagogicznej. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com