Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  Komentarz – ustawa o systemie oświaty wg stanu na 1 września 2017 r.

  I. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. w 2016 r. poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; 2017 r. poz. 60) będzie nadal prawnie regulować niektóre dziedziny oświaty – przyjrzyjmy się zawartości ustawy według stanu na dzień 1 września 2017 r. i według dotychczasowych rozdziałów:

  1. Rozdział 1 - Przepisy ogólne – częściowo obowiązuje:

  1) część definicji oraz całość uregulowań dotyczących funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych (Centralnej i okręgowych) oraz egzaminatorów, także Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze CKE,
  2) problematyka egzaminów eksternistycznych,
  3) zagadnienia dotyczące umożliwiania uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

  2. Rozdział 2 - Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki – obowiązuje tylko część przepisów dotyczących finansowania wychowania przedszkolnego.

  3. Rozdział 2a - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek – rozdział został uchylony w całości i przeniesiony do ustawy – Prawo oświatowe od 26 stycznia 2017 r.

  4. Rozdział 3 - Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi – częściowo obowiązuje:

  1) opis dotyczący wprowadzania programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania w szkołach,
  2) problematyka podręczników i ich finansowanie,
  3) udostępnianie przez szkołę podręczników lub innych materiałów edukacyjnych.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 23 września 2009
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 23 sierpnia 2017
  Szkolenie BHP dla pracowników szkoły. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 24 sierpnia 2017
  Wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym lub rozszerzającym i wzbogacającym form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 25 sierpnia 2017
  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - zgodnie z wewnętrznym terminarzem. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 28 sierpnia 2017
  Ustalenie – na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola – z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Przydział zajęć edukacyjnych i innych zadań nauczycielom. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 29 sierpnia 2017
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zatwierdzenia planów pracy przedszkola oraz ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala dyrektor przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT