Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

   Komentarz do zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania rozpoczynając rok szkolny


  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 29 sierpnia 2014 r. rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) – weszło w życie 3 września 2014 r. (zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

  1. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor przedszkola informuje nauczycieli zakładających dzienniki zajęć przedszkola o zmianach, nauczyciel obecnie zamieszcza:

  • adres zamieszkania ucznia, dane rodziców (a nie jak dotąd opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania, ale tylko wtedy kiedy są różne niż adres zamieszkania ich dziecka,
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
  • tematy przeprowadzonych zajęć,
  • obecność dziecka na zajęciach oraz godziny przyprowadzania i odbierania dziecka.

  2. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły dla dzieci i młodzieży informuje nauczycieli zakładających dzienniki lekcyjne o zmianach, nauczyciel obecnie zamieszcza:

  • adresy zamieszkania rodziców (a nie jak dotąd opiekunów prawnych), ale tylko wtedy kiedy są różne niż adres zamieszkania ich dziecka (poza szkołą policealną dla młodzieży),
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają (poza szkołą policealną dla młodzieży),
  • liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,
  • oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

  Śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

   

  3. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły dla dorosłych informuje nauczycieli zakładających dzienniki lekcyjne o zmianach, nauczyciel obecnie zamieszcza:

  • tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych,
  • oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych,
  • swój podpis potwierdzający przeprowadzenie zajęć.

  Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

   

  4. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły informuje pracownika prowadzącego księgę ewidencji dzieci oraz młodzieży podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły, księgę uczniów w szkole o zmianach - obecnie wpisujemy:

  • imiona i nazwiska rodziców (dotąd także opiekunów prawnych),
  • adresy ich zamieszkania wpisujemy tylko wtedy kiedy są różne niż adres zamieszkania dziecka czy też ucznia,
  • w księdze uczniów i słuchaczy datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto.

  5. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły informuje pracowników o zmianach dotyczących arkuszy ocen uczniów oraz słuchaczy:

  • przy przejściu ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki (w szkole policealnej dla młodzieży i szkole dla dorosłych – po co najmniej jednym semestrze nauki), przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
  • przy przejściu ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż wyżej wymieniony, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia,
  • w księgach arkuszy ocen arkusze układa się w porządku alfabetycznym uczniów (słuchaczy), którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, księga musi zawierać wykaz tych uczniów (słuchaczy).

  6. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły winien pamiętać, że:

  • ustalono bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów w zakresie dotyczącym ich dzieci,
  • usunięto dotychczasowy obowiązek prowadzenia przez nauczyciela dziennika realizowanych w szkole zajęć i czynności w ramach tzw. „godzin karcianych” - zapisy o odbyciu takich zajęć nauczyciel będzie umieszczał w dzienniku zajęć w świetlicy oraz w dziennikach innych zajęć,
  • ustalono katalog uchwał rady pedagogicznej i zezwoleń wydawanych przez dyrektora, które stanowią także dokumentację przebiegu nauczania.
  Obowiązujący 3 września 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 15 września 2014
  Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 15 września 2014
  Przekazywanie lokalnych zbiorów danych do bazy danych SIO
 • 16 września 2014
  Założenie dokumentacji przebiegu nauczania dla uczniów klas pierwszych
 • 16 września 2014
  Upływa termin informowania przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go odpowiednio do szkoły (placówki) oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian
 • 17 września 2014
  Spotkanie informacyjne z rodzicami klas pierwszych i klas maturalnych. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com