Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Projekt z dnia 4 maja 2016 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

   Komentarz do projektu zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych wobec nauczycieli

  4 maja 2016 r. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

  I. Informacja w projekcie dla obecnie zatrudnionych nauczycieli:

  1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2016 r., którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

  2. Zmiany dostosowują przepisy do uregulowań rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131), które określa, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.

  II. Najważniejsze proponowane zmiany w rozporządzeniu, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. :

  1. podnieść wymagalne wykształcenie dla nauczycieli gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do poziomu ukończonych studiów magisterskich,

  czytaj dalej >>

  Projekt 4 maja 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 26 maja 2016
  Podanie propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz podania ich do wiadomości uczniom i przekazanie informacji rodzicom. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 27 maja 2016
  Przekazanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Termin ustala kurator oświaty.
 • 30 maja 2016
  Przekazanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Termin ustala kurator oświaty.
 • 30 maja 2016
  Zatwierdzenie arkuszy organizacji przedszkola przez organy prowadzące. Ostatnie decyzje organizacyjne i kadrowe.
 • 31 maja 2016
  Ostateczny termin wydania decyzji kadrowych nauczycielom związanym trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia stosunku pracy. Zakończenie ruchu służbowego nauczycieli.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT