Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

EIPD nowa jakość doradztwa zawodowego – program do aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotycząca działania programu – 22 czerwca Wrocław.

Więcej


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Komentarz do zmian w systemie prawa oświatowego od dnia 1 września 2015 r.

  Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.:


  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) określa:

  1) konieczność dostosowania statutu do uregulowań ustawy, w tym wykonanie zapisu - Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
  Wszystkie zmiany dotyczące statutów szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych w zakresie oceniania wchodzą w życie 1 września 2015 r.

  2) obowiązek podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przez radę pedagogiczną szkoły (przedszkola, placówki) - nowa kompetencja stanowiąca:
  Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

  3) postępowanie w zakresie oceniania ściśle z uregulowaniami:
  a) nowego rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty,
  b) nowego rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) oraz
  c) statutu szkoły.

  4) postępowanie w zakresie organizacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ściśle z uregulowaniami:
  a) nowego rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty oraz
  b) nowych rozporządzeń MEN z dnia:
  - 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959),
  - 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 sierpnia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 4 września 2015
  Przygotowanie zmian dokumentów określających wysokość wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy dla nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia pozytywnie zakończyli postępowanie na wyższy stopień awansu. Termin ustalają dyrektorzy przedszkoli i szkół
 • 4 września 2015
  Wysłanie potwierdzeń o przyjęciu do szkoły uczniów z innych obwodów.
 • 5 września 2015
  Wysłanie potwierdzeń o przyjęciu wychowanków przedszkola z innych obwodów
 • 7 września 2015
  Dokonanie przeglądu warunków pracy – z udziałem społecznego inspektora pracy. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 8 września 2015
  Zainaugurowanie spotkań z Samorządem Uczniowskim i omówienie zasad współpracy. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT