Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYOchrona danych osobowych

 1. Jak wdrożyć przepisy RODO w publicznych szkołach podstawowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Zgoda pełnoletniego uczestnika zawodów sportowych/rodzica ucznia niepełnoletniego na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku nauczyciela podczas pełnienia dyżurów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 7. Podstawy prawne dotyczące wykazu zbioru danych osobowych w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Plan sprawdzeń w zbiorze danych osobowych (Ochrona danych osobowych)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 9. Wniosek do dyrektora przedszkola o udostępnienie informacji publicznej

  Jak podaje art. 61 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej. Do udzielenia informacji publicznej może dojść z inicjatywy podmiotu posiadającego informację lub na wniosek – wyrażony w formie ustnej lub pisemnej – osoby zainteresowanej. Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej zostanie złożony pisemnie, wnioskodawca powinien w nim określić, w jaki sposób (np. wydruk, kserokopia, fotokopia, nośnik CD, nośnik DVD) i w jakiej formie (np. przesyłka pocztą elektroniczną lub tradycyjną, odbiór osobisty) dyrektor ma udostępnić informację publiczną. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Analiza zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych

  Dokument może być wykorzystany do każdego typu szkoły, w której przetwarza się dane osobowe. Dokument jest elementem polityki bezpieczeństwa danych osobowych będących w dyspozycji szkoły, a także kontroli zarządczej. Dokument podlega modyfikacji właściwej do specyfiki szkoły oraz w razie każdej stwierdzonej potrzeby lub/i aktualizacji.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 11. Zawiadomienie o odmowie udzielenia informacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 12. Umowa na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 13. Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w przedszkolu / szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 18
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Powołanie i wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 17. Oświadczenie o dochowaniu tajemnicy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 18. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Przedszkole, jako administrator danych osobowych musi dołożyć wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. W związku z tym, obowiązkiem dyrektora jest ustalenie polityki ochrony danych osobowych i ich zbiorów oraz zobowiązanie pracowników przedszkola do jej stosowania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Klauzula zgody na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 22. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla rodziców i opiekunów dzieci

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 23. Arkusz kontrolny zasad funkcjonowania szkolnych stron internetowych

  Prowadzenie strony internetowej w szkole wymaga przestrzegania wielu przepisów, zarówno tych związanych z ochroną danych osobowych, jak i przepisów o prawie autorskim. Pytania, zawarte w arkuszu kontrolnym funkcjonowania szkolnych stron internetowych pozwolą Ci na sprawdzenie, czy w Twojej szkole nie występują żadne nieprawidłowości w tej mierze. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 24. Zgoda na publikację wizerunku dziecka

  Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Dlatego też w przypadku, gdy chcemy wykorzystać zdjęcie dziecka, musimy uzyskać zgodę jego rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie. Powinna ona również wskazywać, gdzie będzie wykorzystane zdjęcie czy wizerunek dziecka, a także jaki jest cel tej publikacji. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe za zgodą osoby, której te dane dotyczą. Powinna być ona wyrażona na piśmie z wyraźnym wskazaniem podmiotu, który te dane będzie przetwarzał oraz celu, dla którego będą one przetwarzane. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników

  Do przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły może być dopuszczona wyłącznie osoba, która ma stosowne upoważnienie, nadane przez dyrektora szkoły. W upoważnieniu jest zapis dotyczący obowiązku zachowania w tajemnicy informacji pochodzących z akt osobowych pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 27. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi może nastąpić tylko na podstawie umowy zawartej na piśmie. Podmiot zewnętrzny może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w zawartej umowie. Podmiot, który będzie przetwarzał dane, zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 28. Tabela form naruszenia danych osobowych przez osoby pracujące przy ich przetwarzaniu

  Przetwarzanie danych osobowych niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego też warto wiedzieć jak przeciwdziałać naruszeniom w zakresie ochrony danych osobowych i jakie środki podjąć w przypadku ich naruszenia. Poniżej znajdą państwo tabelę, w której podane zostały możliwe naruszenia i odpowiednie do nich sposoby postępowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 29. Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w szkole

  Dyrektor szkoły, jako administrator danych osobowych, zobowiązany jest do opracowania i upowszechnienia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Do takiej dokumentacji należy instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 30. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczniów

  Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. W szkole administratorem danych jest dyrektor szkoły. W związku z tym konieczne jest stosowne upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych uczniów lub ich rodziców, czy opiekunów prawnych np. w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Wniosek rejestracyjny GIODO

  Wniosek wypełniamy poprzez wstawienie znaku „X” w miejscach, w których udzielamy odpowiedzi twierdzącej. Pozostałe pola pozostawiamy puste. Miejsca wykropkowane, które nas nie dotyczą przekreślamy. Jeśli nasza odpowiedź nie mieści się w wyznaczonych miejscach dalszą jej część możemy dołączyć jako załączniki (pamiętajmy jednak o ich ponumerowaniu). Zgłoszenie możemy wysłać poprzez serwis eGIODO, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GIODO. Warto na stronie pierwszej wniosku zamieścić np. logo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 32. Załącznik nr 2 – Ewidencja nośników zewnętrznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Załącznik nr 1 – Rejestr nadanych uprawnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Środki służące zabezpieczeniu danych osobowych gromadzonych na komputerach i innych nośnikach

  Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych, podobnie jak wszystkie inne środki zabezpieczające, powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej placówki oraz możliwych zagrożeń.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych

  Procedury wykonywania czynności konserwacyjnych systemu, gdy zleca się je osobom nieposiadającym upoważnień do przetwarzania danych (np. firm zewnętrznych), powinny określać sposób nadzoru nad nimi.
  W przypadku przekazywania do naprawy nośników informatycznych zawierających dane osobowe należy wcześniej usunąć z nich danych osobowe.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych

  Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji (np. płyt CD) oraz kopii zapasowych każda szkoła ustala indywidualnie – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez placówkę danych.
  Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 37. Procedura tworzenia kopii zapasowych

  W rozdziale 5 Instrukcji zarządzania należy zamieścić informacje dotyczące m.in. tego, kto nadzoruje wykonywanie kopii zapasowych, w jakim trybie i jak często są one tworzone (automatycznie/codziennie/tygodniowo/miesięcznie), na jakich nośnikach są one zapisywane, kto ma do nich dostęp. Konieczne jest również określenie metody ich sporządzania (kopia przyrostowa, kopia całościowa). Należy pamiętać także o uregulowaniu kwestii likwidacji nośników zawierających dane osobowe.
  Istotne jest, aby procedura likwidacji nośników zawierających dane osobowe uwzględniała wymogi zawarte w pkt VI ppkt 1 załącznika do rozporządzenia. Nakazują one, aby urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, przeznaczone do likwidacji, pozbawiać zapisu danych, a gdy nie jest to możliwe – uszkadzać w sposób uniemożliwiający ich odczytanie (nie wystarczy zatem samo skasowanie podstawową komendą systemu operacyjnego).
  Opracowując tę część warto skorzystać z pomocy informatyka pracującego w szkole – z pewnością udzieli on wszystkich informacji niezbędnych dla przygotowania opisu powyższej procedury.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkownika systemu

  Opisane procedury zazwyczaj przebiegają tak samo w każdej szkole. Ewentualne różnice należy oczywiście uwzględnić poprzez odpowiednią modyfikację powyższych postanowień.
  Wbrew pozorom wymienione w procedurach informacje stanowią zestaw podstawowych, ale bardzo ważnych zasad pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dlatego też każda osoba mająca dostęp do systemów informatycznych powinna je znać i ich przestrzegać.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 39. Opis stosowanych metod i środków uwierzytelniania oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem

  Opis metod i środków mających na celu potwierdzanie tożsamości użytkownika określonego systemu stosowanego w szkole, zazwyczaj odbywa się poprzez loginy i hasła.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Procedura nadawania uprawnień

  Procedury związane z nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych są bardzo ważną częścią Instrukcji zarządzania. Powinny one wskazywać m.in. kto nadaje uprawnienia, komu i w jaki sposób. Należy tu również uregulować kwestię odnotowywania informacji o nadanych uprawnieniach w przeznaczonym do tego rejestrze.
  Proces nadawania uprawnień może przebiegać w każdej szkole inaczej. Powinien on bowiem uwzględniać zasady funkcjonowania konkretnej placówki.
   

  Uwaga! Nie należy mylić UPRAWNIEŃ dostępu do konkretnych systemów informatycznych z UPOWAŻNIENIAMI do przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia są wtórne w stosunku do upoważnień. Oznacza to, że dyrektor nie może nadać pracownikowi uprawnienia dostępu do konkretnego systemu informatycznego, np. SIO, jeśli wcześniej nie upoważnił go do przetwarzania danych osobowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Rejestr pobranych dokumentów

  Załącznik nr 9 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Oświadczenie o poufności

  Załącznik nr 8 Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki

   Załącznik nr 7 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 44. Wzór upoważnienia do uzyskania informacji na temat dziecka

  Załącznik nr 6 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

  Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 46. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Załączniki do Polityki bezpieczeństwa placówki, zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla innych niż zatrudnionych na umowę o pracę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 47. Ustanowienie Administratora Systemów Informatycznych

  Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 48. Oświadczenie o pełnieniu funkcji ABI przez Administratora Danych

  Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 49. Środki ochrony technicznej i fizycznej

  Właściwe zabezpieczenie danych jest obowiązkiem każdej szkoły. Przedsięwzięte środki powinny uwzględniać m.in. rodzaje i formę przetwarzanych danych, a także możliwe zagrożenia.
  Najłatwiej ten dokument opracować w formie tabeli, w której zaznaczymy, które środki stosowane są przez placówkę. Z kolei jeśli określone zabezpieczenie dotyczy np. wyłącznie niektórych pomieszczeń, informację tę możemy zapisać w uwagach.
  Bardzo istotne są również środki odnoszące się do systemów informatycznych – można je jednak zamieścić w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, który kompleksowo odnosi się do tej właśnie formy przetwarzania danych osobowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 50. Postanowienia dotyczące sposobu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi

  Cel opracowania tej części Polityki Bezpieczeństwa to wskazanie, jak systemy informatyczne, z których korzysta szkoła, współpracują ze sobą. Zadaniem dyrektora jest zatem odpowiedź na pytanie, czy, a jeśli tak to w jaki sposób dochodzi do przepływu danych z różnych systemów.
  Opisując sposób przepływu danych należy nie tylko wskazać system źródłowy (w którym pierwotnie przetwarzane są dane) oraz system docelowy (do którego dane przesyłamy), ale także określić sposób transmisji danych. Eksport/import danych może odbywać się w sposób manualny (operacje dokonywane przez użytkownika – np. kopiuj – wklej) lub poprzez przesyłanie danych przy użyciu sieci publicznej.
  Dla ułatwienia, przepływ danych możemy przedstawić również w formie graficznej.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 51. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

  Opis struktury zbiorów stanowi uszczegółowienie tabeli zawartej w rozdziale 6 Polityki Bezpieczeństwa. Wskazujemy w nim zakres danych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach. Zakres danych opisujemy poprzez określenie kategorii (rodzajów) danych, jakie „wchodzą w skład” wyróżnionych przez nas zbiorów danych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 52. Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów stosowanych do przetwarzania tych danych

  Wykaz zbiorów danych wskazuje, jakie zbiory danych są przetwarzane przez szkołę oraz przy użyciu jakich systemów informatycznych procesy te się odbywają. Najłatwiej wykaz zbiorów sporządzić w formie tabeli – będzie on wówczas bardziej przejrzysty i zrozumiały.
  Zazwyczaj w szkołach występują podobne zbiory danych. Ze względu na specyfikę określonej placówki mogą jednak zachodzić pewne różnice. Dlatego też opracowując ten fragment Polityki Bezpieczeństwa musimy zawsze dostosowywać go do konkretnej szkoły.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 53. Tryb postępowania z dziennikiem lekcyjnym oraz innymi dokumentami zawierającymi dane osobowe

  W każdej szkole szczególnej ochronie powinny podlegać dzienniki lekcyjne oraz inne dokumenty, które zawierają dane osobowe uczniów (np. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Dlatego też niezbędne jest opracowanie procedur postępowania, które zwiększą bezpieczeństwo zawartych w nich danych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 54. Postanowienia dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Instytucję powierzenia przetwarzania danych osobowych stosujemy przykładowo w sytuacji, gdy zlecamy innemu podmiotowi prowadzenie dokumentacji kadrowo-księgowej lub w przypadku prowadzenia szkolnej strony internetowej przez firmę zewnętrzną. Jeśli dostęp do danych osobowych będą miały mieć osoby spoza szkoły, wówczas placówka musi zawrzeć (w formie pisemnej) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Ponieważ w praktyce bardzo często korzysta się z powierzenia przetwarzania danych osobowych, w Polityce Bezpieczeństwa warto wprowadzić przynajmniej kilka postanowień odnoszących się do tego zagadnienia.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 55. Wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Systemów Informatycznych

  Przykładowy wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Systemów Informatycznych należy wprowadzić w odpowiednim miejscu Polityki Bezpieczeństwa placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 56. Procedura nadawania upoważnień

  Procedury związane z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych stanowią bardzo istotną część Polityki Bezpieczeństwa. Proces nadawania upoważnień może przebiegać odmiennie w różnych placówkach. Powinien on bowiem uwzględniać specyfikę szkoły i być dostosowany do zasad jej funkcjonowania. Prezentowany dokument stanowi przykład tego typu procedury.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 57. Wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Prezentowany przykład wykazu uprawnień i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy wpisać w odpowiedni fragment Polityki Bezpieczeństwa placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 58. Polityka bezpieczeństwa

  Prezentowany dokument jest przykładem polityki bezpieczeństwa i zawiera wszystkie elementy, jakie wymagane są w rozporządzeniu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 59. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 60. Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych

  Propozycja wzoru upoważnienia dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 61. Rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych

  Propozycja wzoru rejestru upoważnień dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 62. Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

  Propozycja procedury polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych może być wykorzystana w każdym rodzaju placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 63. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Propozycja wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Oświadczenie osoby upoważnionej do dostępu danych

  Wzór oświadczenia składanego przez osobę upoważnioną do dostępu i przetwarzania danych osobowych jest propozycją do wykorzystania w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 65. Instrukcja: Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego w przedszkolu/szkole

   

 66. Instrukcja archiwalna

   

 67. Wyznaczanie i powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT