Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Plany i harmonogramy pracy

Plany i harmonogramy pracy

 1. Harmonogram formalnych wymogów (terminów) dotyczących egzaminów związanych z klasyfikacją i promocją

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Porównanie egzaminów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 9
 3. Przykład indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dziecka z autyzmem w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 4. Protokół z egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 8
 6. Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla kasy VIII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 7. Zasady dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 9. Zakres informacji zawarty we wniosku nauczyciela o dopuszczanie programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. IPET dla ucznia z afazją

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 11. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 12. Program profilaktyczno-wychowawczy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 13. Program wychowawczy dla klasy VI szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 14. Program wychowawczo-profilaktyczny dla branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 15. Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 16. Przykładowy ramowy plan dnia w oddziale dzieci 5–6-letnich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 17. Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 18. Program wychowawczo-profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 7
 19. Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 20. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 3- i 4-letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 6-letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Wniosek rady pedagogicznej o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 23. Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 11
 24. Przykładowy program profilaktyki dla bursy szkolnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 25. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 10
 26. Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 27. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

  Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia. Z kolei nauczyciel, który sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy ramowy rozkład dnia uwzględniający czas aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 28. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 29. Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

  Dyrektor szkoły tworzy zespól planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor wyznacza ponadto osobę koordynująca prace zespołu. Zespół powinien działać w oparciu o specjalnie stworzony regulamin. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 31. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z afazją

  Aby opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), należy przeanalizować dokumentację dziecka, przeprowadzić wywiad z rodzicami, wnikliwie obserwować zachowanie dziecka i wyciągać wnioski. Każdy nauczyciel, który ma kontakt z dzieckiem, powinien dodatkowo pogłębić wiedzę na temat schorzenia, jego objawów, uwarunkowań, a przede wszystkim założeń terapeutycznych w pracy z dzieckiem. Poniżej prezentujemy przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny stworzony dla ucznia z afazją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 32. Harmonogram kontroli wewnetrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Arkusz organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Szkolny plan nauczania dla klas 1–3 szkoły podstawowej

  Proponowany szkolny plan nauczania dla I etapu edukacyjnego, tj. kl. 1–3 szkoły podstawowej, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania dla I etapu edukacyjnego

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Obszary pracy przedszkola

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodziców informacji postdiagnostycznych


   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 37. Harmonogram czynności wizytatorów

  Prezentowany harmonogram czynności wizytatorów umożliwia przygotowanie się każdej placówki do ewaluacji i kontroli zewnętrznej prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami

  Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola jest zadaniem wychowawczo-profilaktycznym podejmowanym przez tę placówkę. Jest również jednym z wymagań stawianych wobec przedszkola w załączniku do nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Prezentowana propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami, uwzględniająca różnorodne jej formy, adresowana jest do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Propozycja harmonogramu imprez przedszkolnych

  Integralną częścią rocznego planu pracy przedszkola jest m.in. harmonogram imprez i uroczystości organizowanych przez tę placówkę. Wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w przedszkolu każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 6 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 41. Plan pracy nauczyciela – pytania kontrolne

  Zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) i rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) stanowią podstawę planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej każdego nauczyciela. Prezentowany zestaw pytań umożliwi sprawdzenie, czy opracowany plan jest zgodny z wymogami reformy.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

  Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do posiadania – w każdym roku szkolnym – planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podstawą prawną funkcjonowania takiego planu jest:

  • ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. wraz z późniejszymi zmianami
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji danego roku szkolnego
  • inne aktualnie obowiązujące akty prawne oraz wytyczne i zarządzenia władz oświatowych
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
  • wnioski z ubiegłego roku szkolnego
    

  Prezentowany wzór planu pracy dydaktyczno-wychowawczej może być wykorzystany zarówno w przedszkolu, jak i w szkole każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia

  Nadzór nad efektywnością kształcenia – na wszystkich etapach edukacyjnych – pełni dyrektor szkoły. Prezentowany plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia systematyzuje zadania dyrektora szkoły każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 44. Kalendarz imprez szkolnych

  Przy planowaniu organizacji nowego roku szkolnego należy uwzględnić stałe oraz okolicznościowe imprezy adresowane do szkolnej lub przedszkolnej społeczności. Kalendarz takich imprez można opracować z wykorzystaniem prezentowanego wzoru.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Harmonogram oceniania pracy nauczycieli

  Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela ocenie podlega praca nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Dokonanie tej oceny nie jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego, ale ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki. Prezentowany wzór harmonogramu oceny pracy nauczycieli pozwoli dyrektorowi każdej szkoły prawidłowo ją zaplanować.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 46. Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej

  Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie we wszystkich obszarach. Pełniony przez niego nadzór (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Dokument obejmuje zadania także spoza nadzoru pedagogicznego. Proponowany przykład harmonogramu kontroli może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 47. Harmonogram obserwacji

  Do obowiązków dyrektora odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w szkole każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 48. Aneks do arkusza organizacyjnego

  Opracowanie arkusza organizacyjnego jest ustawowym obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej. Praktyka wskazuje, iż w ciągu roku szkolnego bywa on zmieniany, nawet kilkakrotnie. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzane odpowiednim aneksem. Prezentowany wzór aneksu do arkusza organizacyjnego może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 49. Harmonogram wycieczki

  Zanim wycieczka dojdzie do skutku, dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej powinien zaakceptować niezbędną jej dokumentację, którą stanowi – obok regulaminu wycieczki i listy uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział uczniów – również harmonogram wycieczki. Jeden jego egzemplarz pozostaje w szkole, drugi ma przy sobie kierownik wycieczki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT