Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 2. IPET dla dziecka niedowidzącego w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 12
 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - upośledzenie lekkie - technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 4. Przykładowy program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 19 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 6. IPET dla dziecka z niedosłuchem

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 7 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 7. IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 7 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 8. Analiza wniosku do poradni pp o przeprowadzenie diagnozy ucznia w przypadku braku efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Dokumentowanie udzielania słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 25 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 10. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 12 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 11. IPET dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 10 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 13. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 14. IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 15. Plan wspomagania nauczycieli w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 16. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z autyzmem

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 18. Plan terapii pedagogicznej do pracy z dziećmi w poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 19. Plan terapii logopedycznej do pracy z dziećmi w poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 20. Zadania nauczyciela wspierającego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 21. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – I etap edukacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 22. Przykład: Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Afazja motoryczna – etap edukacyjny: przedszkole.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 23. Program pracy terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 24. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 26. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 27. Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi przez pedagoga szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 28. Wniosek dyrektora o wgląd w sytuację rodzinna dziecka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Wewnętrzna polityka antymobbingowa w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 30. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Przykład pisma do sądu rodzinnego

  Przedszkole jest zobowiązane do wczesnego rozpoznania niedostosowania społecznego dziecka i podejmowania stosownych działań profilaktycznych i wychowawczych. W przypadku braku współpracy rodziców i poprawy sytuacji rodzinnej trzeba sięgać po inne środki – powiadomić sąd rodzinny. Osoba zgłaszająca (np. dyrektor przedszkola) nieprawidłowości w rodzinie prosi sąd o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 32. Protokół posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 33. Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

  Przedstawiamy listę wskazówek dla nauczyciela jak można rozwijać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspomagać w tym rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 34. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 35. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (wypełniona) - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 36. Informacja dla rodziców na temat ustalonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, któremu ma być udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, muszą być właściwie poinformowani o zakresie tej pomocy oraz jej formach. Wzór takiej informacji do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Wzór wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną sporządzanego przez wychowawcę

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 38. Wzór pisma do rodzica/opiekuna prawnego ucznia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 39. Powołanie zespołu koordynującego pomoc psychologiczno - pedagogiczną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 40. Kontrakt wychowawczy

  Kontrakt pomiędzy wychowawcą klasy reprezentującym wszystkich nauczycieli, a uczniami dotyczący najważniejszych zasad zachowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 41. Wewnętrzna polityka antymobbingowa

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 42. Opinia wychowawcy na temat ucznia

  Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki składa się za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i dotychczasowych osiągnięciach ucznia. Prezentowany wzór ułatwi nauczycielom opracowanie takiej opinii.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 43. Wniosek o zapewnienie dziecku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na terenie domu rodzinnego

  Na podstawie § 4.2 rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim rodzic/prawny opiekun może złyć wniosek o organizację zajęć dla dziecka w domu rodzinnym. Dokument jest przykładem takiego wniosku.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 44. Zeszyt obserwacji uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim dyrektor ma obowiązek objęcia zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie realizowania takich zajęć. Prezentowany dokument pozwoli na prowadzenie obserwacji realizowanych zajęć.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Opinia na temat ucznia

  Wzór opinii o uczniu dla sądu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 46. Opinia o uczniu na prośbę sądu

  Na wniosek sądu szkoła ma obowiązek wystawiania opinii o postępach w nauce i zachowaniu się ucznia. Prezentowany schemat ułatwi wychowawcy/pedagogowi szkolnemu rzetelne jej opracowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 47. Druk zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

  Druk jest opracowany dla szkoły podstawowej, by ułatwić gromadzenie danych o uczniu i stworzyć właściwą grupę na zajęcia świetlicowe.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 48. Przykłady zabaw do wykorzystania podczas spotkań adaptacyjnych

  Przy organizowaniu w przedszkolu zajęć adaptacyjnych dla dzieci i ich rodziców należy przede wszystkim zadbać o dobrą i bezpieczną wspólną zabawę. Proponowany poniżej zestaw zabaw uatrakcyjni spotkanie i umożliwi integrację dzieci z dorosłymi w przyjaznej atmosferze.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 49. Przykładowy scenariusz zajęć integrujących

  Integracja społeczności przedszkolnej to ważne zadanie wychowawczo-profilaktyczne. Dzieciom umożliwia lepszą adaptację w placówce, a rodzicom stwarza szanse bycia partnerami przedszkola. Proponowany scenariusz takich zajęć spełnia te oczekiwania, gwarantując dobrą, wspólną zabawę.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 50. Propozycja indywidualnego programu wspomagającego

  Jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych jest indywidualna praca wspomagająca ich wszechstronny rozwój. Prezentowany program obejmuje najważniejsze obszary funkcjonowania dziecka, które należy poddać indywidualnemu wspomaganiu za zgodą jego rodziców.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 51. Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla ucznia, jak radzić sobie w przypadku prześladowania w szkole

  Jedną z form wsparcia ucznia w trudnych sytuacjach są ulotki oraz informacje eksponowane na szkolnych gazetkach. Prezentowane wskazówki mogą ułatwić uczniom radzenie sobie w przypadku prześladowania na terenie szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 52. Wzór opinii szkoły o uczniu kierowanej do sądu

  Na wniosek sądu szkoła ma obowiązek wystawiania opinii o postępach w nauce i zachowaniu się ucznia. Prezentowany schemat ułatwi wychowawcy/pedagogowi szkolnemu rzetelne jej opracowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 53. Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Jednym ze sposobów dokumentowania współpracy z rodzicami jest notatka służbowa. Prezentowany wzór takiej notatki może być wykorzystany przez koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole w przypadku interwencji wobec ucznia zagrażającego swym zachowaniem

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 54. Notatka służbowa z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Jednym ze sposobów dokumentowania oddziaływań interwencyjnych podejmowanych w szkole jest notatka służbowa. Wzór takiej notatki, sporządzonej przez koordynatora ds. bezpieczeństwa z pedagogiem szkolnym, może być wykorzystany w przypadku ucznia, który poprzez swoje zachowanie stanowi zagrożenie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 55. Notatka służbowa z rozmowy z dyrektorem szkoły w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Każda szkoła posiada procedury interwencji na wypadek ryzykownych zachowań uczniów, w tym zagrażających bezpieczeństwu. Notatka służbowa, której wzór prezentujemy, jest jedną z form dokumentowania podjętych działań.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 56. Kontrakt sytuacyjny – złe zachowanie ucznia – wersja II

  Kontrakt jest jedną z metod pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę uczniom mającym szczególne problemy z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków, łamiącym nagminnie szkolne zasady – czyli trudnym wychowawczo. Jego celem jest wsparcie ucznia i jego rodziców w procesie zmiany nieakceptowanego postępowania na właściwe. Musi zatem zawierać oczekiwania i zobowiązania każdej ze stron oraz opis konsekwencji zgodnych z prawem, jakie będą wyciągnięte w przypadku jego niedotrzymania. Kontrakt może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 57. Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu bądź będących pod opieką kuratora sądowego

  Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, którzy objęci są dozorem kuratorskim, monitorowanie ich sytuacji edukacyjno-rodzinnej, w tym spełnienia szkolnego obowiązku. Zatem karta ewidencji takich uczniów może być przydatna w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 58. Kontrakt na linii uczeń - nauczyciel - rodzic

  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspieranie rodziców w procesie wychowania jest statutowym zadaniem szkoły. Jedną z form pomocy jest kontrakt zawierany trójstronnie w przypadku wspierania ucznia w próbie zmiany jego postaw wobec szkolnych obowiązków. Niniejszy wzór może być wykorzystany przez każdego nauczyciela i pedagoga szkolnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 59. Strategie prowadzące do poprawienia dyscypliny w klasie, szkole

  Trudnych sytuacji w szkole nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Nawet nauczyciel z największym doświadczeniem, wyczuciem pedagogicznym wcześniej czy później stanie w obliczu trudnej sytuacji. Jeżeli wyraźnie czujemy, że różne zachowania uczniów mają na celu skrzywdzenie czy upokorzenie kogokolwiek – REAGUJMY. Warto wówczas wykorzystać strategie prowadzące do poprawienia dyscypliny u ucznia, w klasie, szkole. Przedstawione strategie można stosować we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 60. Kontrakt wychowawczy nauczyciel – uczeń

  Wprowadzenie kontraktu wychowawczego nauczyciel – uczeń ułatwia zintegrowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i dydaktycznych realizowanych przez szkołę, gwarantuje współdziałanie wszystkich nauczycieli na rzecz wychowania, a nie tylko wychowawców klas, umożliwia utrzymanie równowagi pomiędzy działaniami dydaktycznymi a wychowawczo-profilaktycznymi oraz ułatwia współpracę wszystkich nauczycieli z rodzicami uczniów. Wytyczenie jasnych, zrozumiałych dla wszystkich uczniów zasad zachowania się w określonych sytuacjach ułatwia pracę wychowawczą w grupie. Zasady te muszą być jednak zaakceptowane przez uczniów. Podpisy złożone pod kontraktem przez wszystkich uczniów obligują ich do przestrzegania zawartych tam postanowień. Fakt podpisu złożonego dobrowolnie ma duże znaczenie psychologiczne i pomaga w budowaniu poczucia odpowiedzialności u ucznia. Uświadamia młodzieży, że już nie wypada się „wykręcać”, „kombinować”. Przedstawiona propozycja kontraktu może być stosowana w szkole podstawowej i gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 61. IPET dla dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

   

 62. Powołanie zespołu nauczycieli i specjalistów dla ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem specjalnym

   

 63. Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

   

 64. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

   

 65. Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia/pełnoletniego ucznia

   

 66. Zarządzanie dyrektora przedszkola w sprawie powołania zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

   

 67. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

  Celem placówki oświatowej jest wczesne diagnozowane i pomoc dzieciom sprawiającym trudności edukacyjne. Zapoznaj się z procedurą dotyczącą diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz dowiedz się, jak zapobiegać zaburzeniom zachowania poprzez wykorzystanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 68. Powołanie Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

 69. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje jego dyrektor. Pomocy tej udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. Poniżej znajduje się do pobrania gotowa procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

 70. Powołanie Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

 71. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi, to różnorodne działania polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Dla sprawnego funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej warto posłużyć się gotową procedurą. 

 72. Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

  Przykładowy wzór decyzji o odroczenie obowiązku szkolnego do wykorzystania przez szkołę podstawową.

 73. Decyzja dyrektora o przyznaniu indywidualnego toku/programu nauczania

  Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prezentowany wzór takiej decyzji ułatwi jej skonstruowanie.

 74. Wzór pisma w sprawie naucznia indywidualnego

  Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie nauczania indywidualnego.

 75. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego

  Zamieszczony wzór decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być wykorzystany we wszystkich typach szkół.

 76. Formy adaptacji

  Podstawą efektywnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest prawidłowa adaptacja dzieci objętych tymi działaniami w przedszkolu. Prezentowany wzór organizacji różnych form adaptacyjnych może być przydatny w przedszkolu każdego typu.

 77. Decyzja administracyjna zwalniająca ucznia z zajęć

  Przykładowy druk decyzji administracyjnej zwalniającej ucznia z zajęć.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT