Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYDydaktyka

Plany i harmonogramy pracy (49)

 1. Harmonogram formalnych wymogów (terminów) dotyczących egzaminów związanych z klasyfikacją i promocją

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Porównanie egzaminów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 9
 3. Przykład indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dziecka z autyzmem w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 4. Protokół z egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 8
 6. Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla kasy VIII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 7. Zasady dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 9. Zakres informacji zawarty we wniosku nauczyciela o dopuszczanie programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. IPET dla ucznia z afazją

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 11. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 12. Program profilaktyczno-wychowawczy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 13. Program wychowawczy dla klasy VI szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 14. Program wychowawczo-profilaktyczny dla branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 6
 15. Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 16. Przykładowy ramowy plan dnia w oddziale dzieci 5–6-letnich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 17. Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 18. Program wychowawczo-profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 7
 19. Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 20. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 3- i 4-letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Przykładowy ramowy rozkład dnia w oddziale dzieci 6-letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Wniosek rady pedagogicznej o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 23. Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 11
 24. Przykładowy program profilaktyki dla bursy szkolnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 25. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 10
 26. Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 27. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

  Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia. Z kolei nauczyciel, który sprawuje opiekę nad oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy ramowy rozkład dnia uwzględniający czas aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 28. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 29. Dziennik zajęć w przedszkolu – przykładowe zapisy

  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. W takim dzienniku należy zarejestrować dane dzieci. Ponadto po każdych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany wpisać do dziennika temat zajęć i złożyć podpis. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

  Dyrektor szkoły tworzy zespól planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor wyznacza ponadto osobę koordynująca prace zespołu. Zespół powinien działać w oparciu o specjalnie stworzony regulamin. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 31. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z afazją

  Aby opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), należy przeanalizować dokumentację dziecka, przeprowadzić wywiad z rodzicami, wnikliwie obserwować zachowanie dziecka i wyciągać wnioski. Każdy nauczyciel, który ma kontakt z dzieckiem, powinien dodatkowo pogłębić wiedzę na temat schorzenia, jego objawów, uwarunkowań, a przede wszystkim założeń terapeutycznych w pracy z dzieckiem. Poniżej prezentujemy przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny stworzony dla ucznia z afazją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 32. Harmonogram kontroli wewnetrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Arkusz informacyjny dotyczący egzaminu poprawkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Arkusz organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Szkolny plan nauczania dla klas 1–3 szkoły podstawowej

  Proponowany szkolny plan nauczania dla I etapu edukacyjnego, tj. kl. 1–3 szkoły podstawowej, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania dla I etapu edukacyjnego

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Obszary pracy przedszkola

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodziców informacji postdiagnostycznych


   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 37. Harmonogram czynności wizytatorów

  Prezentowany harmonogram czynności wizytatorów umożliwia przygotowanie się każdej placówki do ewaluacji i kontroli zewnętrznej prowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami

  Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola jest zadaniem wychowawczo-profilaktycznym podejmowanym przez tę placówkę. Jest również jednym z wymagań stawianych wobec przedszkola w załączniku do nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Prezentowana propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami, uwzględniająca różnorodne jej formy, adresowana jest do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Propozycja harmonogramu imprez przedszkolnych

  Integralną częścią rocznego planu pracy przedszkola jest m.in. harmonogram imprez i uroczystości organizowanych przez tę placówkę. Wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w przedszkolu każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 6 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 41. Plan pracy nauczyciela – pytania kontrolne

  Zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) i rozporządzenia MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) stanowią podstawę planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej każdego nauczyciela. Prezentowany zestaw pytań umożliwi sprawdzenie, czy opracowany plan jest zgodny z wymogami reformy.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

  Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do posiadania – w każdym roku szkolnym – planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podstawą prawną funkcjonowania takiego planu jest:

  • ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. wraz z późniejszymi zmianami
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji danego roku szkolnego
  • inne aktualnie obowiązujące akty prawne oraz wytyczne i zarządzenia władz oświatowych
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
  • wnioski z ubiegłego roku szkolnego
    

  Prezentowany wzór planu pracy dydaktyczno-wychowawczej może być wykorzystany zarówno w przedszkolu, jak i w szkole każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 3 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia

  Nadzór nad efektywnością kształcenia – na wszystkich etapach edukacyjnych – pełni dyrektor szkoły. Prezentowany plan nadzoru w zakresie oceny efektywności kształcenia systematyzuje zadania dyrektora szkoły każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 44. Kalendarz imprez szkolnych

  Przy planowaniu organizacji nowego roku szkolnego należy uwzględnić stałe oraz okolicznościowe imprezy adresowane do szkolnej lub przedszkolnej społeczności. Kalendarz takich imprez można opracować z wykorzystaniem prezentowanego wzoru.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Harmonogram oceniania pracy nauczycieli

  Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela ocenie podlega praca nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Dokonanie tej oceny nie jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego, ale ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki. Prezentowany wzór harmonogramu oceny pracy nauczycieli pozwoli dyrektorowi każdej szkoły prawidłowo ją zaplanować.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 46. Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej

  Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie we wszystkich obszarach. Pełniony przez niego nadzór (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Dokument obejmuje zadania także spoza nadzoru pedagogicznego. Proponowany przykład harmonogramu kontroli może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 47. Harmonogram obserwacji

  Do obowiązków dyrektora odpowiedzialnego za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole należy opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ich celem jest monitorowanie podejmowanych w szkole działań i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. Prezentowany wzór takiego harmonogramu może być wykorzystany w szkole każdego typu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 48. Aneks do arkusza organizacyjnego

  Opracowanie arkusza organizacyjnego jest ustawowym obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej. Praktyka wskazuje, iż w ciągu roku szkolnego bywa on zmieniany, nawet kilkakrotnie. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzane odpowiednim aneksem. Prezentowany wzór aneksu do arkusza organizacyjnego może być wykorzystany przez dyrektora szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Styczeń 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 49. Harmonogram wycieczki

  Zanim wycieczka dojdzie do skutku, dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej powinien zaakceptować niezbędną jej dokumentację, którą stanowi – obok regulaminu wycieczki i listy uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział uczniów – również harmonogram wycieczki. Jeden jego egzemplarz pozostaje w szkole, drugi ma przy sobie kierownik wycieczki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 2 Grudzień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

Realizacja i monitorowanie podstawy programowej (58)

 1. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania w technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Analiza prawidłowości procedury dopuszczania programu do użytku w danej szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia procedury monitorowania podstawy programowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Procedura monitorowania podstawy programowej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w sicie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 8. Wytyczne do monitorowania podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 13
 9. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (edukacja wczesnoszkolna)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 10. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej

  Program jest przeznaczony dla uczniów klasy I edukacji wczesnoszkolnej mających
  trudności wczytaniu i pisaniu oraz edukacji matematycznej. Realizowany będzie podczas
  zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Program jest zgodny z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 11. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 14
 12. Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 16
 13. Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

  Program nauczania z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w danej szkole dopuszcza, na wniosek nauczyciela, dyrektor szkoły. Poniżej prezentujemy wzór wniosku o dopuszczenie programu nauczania w liceum ogólnokształcącym. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 14. Arkusz kontroli zapisów w dzienniku zajęć

  Dyrektor przedszkola nadzoruje kontrolę wszystkich dzienników zajęć. W tym celu można posłużyć się przykładowym arkuszem kontroli zapisów w dzienniku zajęć, który można pobrać poniżej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 15. Arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu

  Zgodnie z systemem HACCP dyrektor w przedszkolu tworzy system monitorowania podjętych działań przydzielając je określonym pracownikom. Analizujemy i oceniamy wszystko to, co jest istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego przygotowywanych w przedszkolu posiłków i to, co mogłoby stać się przyczyną zatrucia pokarmowego dzieci lub innej choroby spowodowanej spożyciem zanieczyszczonej żywności. Właśnie te elementy należy poddać szczególnej kontroli oraz systematycznemu nadzorowi. Do pobrania arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 16. Arkusz kontroli miesięcznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej

  Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole. Temu celowi służyć ma dobry program wychowawczo-dydaktyczny. Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej podlega kontroli. Aby ułatwić tę kontrolę można posłużyć się specjalnie w tym celu przygotowanym arkuszem kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 17. Arkusz obserwacji pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 18. Arkusz obserwacji innych zajęć

  Hospitacja to bezpośrednia obserwacja nie tylko zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych z dziećmi przez nauczyciela, ale również innych zajęć wynikających z tych zadań, np. wycieczek i zajęć terenowych, konkursów, współpracy z rodzicami, uroczystości i imprez. Arkusz obserwacji innych zajęć to wzór, który z pewnością przyda się każdemu dyrektorowi, przeprowadzającemu hospitację. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Monitorowanie liczby zrealizowanych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego

  Pod koniec roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów wypełniają arkusz umożliwiający monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych. Wskazują w nim liczbę zaplanowanych i zrealizowanych godzin, a także treści, które nie zostały zrealizowane. Za prawidłowe wypełnienie arkusza odpowiada wychowawca klasy. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 20. Arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową

  Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, dopuszcza do użytku program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, bądź też program nauczania dla zawodu. Jednakże przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku szkolnego, dyrektor szkoły musi sprawdzić czy określony program nauczania jest zgodny z podstawą programową. Służy temu arkusz kontroli zgodności programu nauczania z podstawą programową.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Informacja o gotowości szkolnej

  Nauczyciele wychowania przedszkolnego mają obowiązek przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, czyli dokonywania tzw. diagnozy przedszkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które powinny pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, a nauczycielowi – w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Analiza struktury programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Arkusz obserwacji zajęć – aktywność dzieci

  Stosowanie przez nauczyciela metod wywołujących aktywność dzieci. Organizowanie sytuacji angażujących dzieci do podejmowania samodzielnych działań i wykonywania czynności samoobsługowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 24. Arkusz obserwacji zajęć w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 25. Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych – przykład 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 26. Arkusz obserwacji wspomagajacej

   Przykład arkusza obserwacji wspomagającej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 27. Lista kontrolna ułatwiająca monitorowanie podstawy programowej po pierwszym etapie edukacyjnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 28. Plan monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie zgodności realizowanych treści i spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 29. Arkusz analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej przez nauczycieli

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Arkusz postępów dziecka trzyletniego

  Wzór arkusza postępów dziecka trzyletniego jest przygotowany do diagnozy dziecka w przedszkolu w oparciu o wymagania zawarte w podstawie programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 31. Monitorowanie podstawy programowej – nauczyciel

  Arkusz monitorowania podstawy programowej przeznaczony dla nauczyciela.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Arkusz analizy stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej

  Przykładowy arkusz analizy przygotowany został z myślą o przedszkolach. Uwzględnione w nim zostały m.in. takie elementy jak: umiejętności społeczne, czynności samoobsługowe, intelektualne i wiele innych, niezbędnych przy weryfikowaniu postępów wychowanka, a tym samym w analizowaniu stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 33. Zadania dyrektora w ramach monitoringu realizacji podstawy programowej

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Plan diagnozy gotowości szkolnej dziecka

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Poniższy plan diagnozy jest dostosowany do pozyskania informacji potrzebnych do jej przygotowania.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Arkusz ankiety dla nauczyciela szkoły badający losy absolwentów przedszkola

  Jednym z wymagań jest pozyskanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Ankieta jest sposobem pozyskania informacji od nauczycieli szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 36. Skala Gotowości Szkolnej SGS – Arkusz obserwacji

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana Skala Gotowości Szkolnej jest narzędziem usprawniającym nauczycielowi dokonanie tej diagnozy poprzez wnikliwą obserwację zachowania dziecka 6-letniego oraz jego umiejętności.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 37. Podsumowanie wyników obserwacji końcowej – SGS

  Arkusz podsumowujący wyniki obserwacji końcowej jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej – narzędzia, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Arkusz samowiedzy (samooceny dziecka)

  Wnikliwe poznanie dziecka przedszkolnego poprzez obserwację jego rozwoju, dostrzeganie zdolności oraz indywidualnego potencjału jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Prezentowany Arkusz samowiedzy czyli samooceny jest techniką umożliwiającą nauczycielowi pozyskanie niezbędnych informacji bezpośrednio od dziecka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Zasada 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola” – 5- i 6-latki

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć grupy dzieci 5 i 6-letnich, korzystających z całodziennego pobytu w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Zadania nauczycieli związane z realizacją nowej podstawy programowej – lista kontrolna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakazuje dyrektorowi przedszkola m.in. ewaluację wewnętrzną oraz kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Prezentowany inwentarz zadań nauczycieli pozwoli dyrektorowi usprawnić proces ewaluacyjno-kontrolny w zakresie realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 41. Propozycja zapisu z uwzględnieniem zasady 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola”

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie do zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Plan obserwacji – obserwacje problemowe

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji problemowej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację bieżącego nadzoru nad realizacją wybranych zadań edukacyjnych przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Plan obserwacji – obserwacje doradczo-doskonalące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji doradczo-doskonalącej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Plan obserwacji – obserwacje diagnozujące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu bieżącego nadzoru.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej

  Lekcje koleżeńskie są jedną z podstawowych form Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  Umożliwiają wymianę doświadczeń, są niezbędnym elementem dbałości o jakość pracy szkoły, jak również  wsparciem młodych nauczycieli na drodze ich awansu zawodowego. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej może być przydatny w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez dyrektora szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 46. Protokół obserwacji lekcji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji tych zadań.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 47. Pytania dotyczące obserwacji zajęć w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 48. Zestaw dokumentacji – obserwacja diagnozująca

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 49. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami


   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 50. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych – rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 51. Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji uroczystości szkolnej – rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 52. Arkusz obserwacji lekcji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji – rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań oraz kontroli realizowania podstawy programowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 53. Rozmowa przed obserwacją – dyrektorska lista pytań

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa przed lekcją z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 54. Rozmowa po lekcji obserwowanej – obserwacja dyrektorska

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa po lekcji z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 55. Protokół obserwacji kontrolno-oceniającej

  Obserwacje zajęć muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły każdego typu sprawnie udokumentować obserwację kontrolno-oceniającą.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Planowanie obserwacji diagnozującej oraz zapis rozmowy po obserwacji diagnozującej

  Niezbędnym elementem obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora jest rzetelne jej zaplanowanie oraz podsumowanie. Prezentowany arkusz umożliwia dyrektorowi każdej szkoły sprawne udokumentowanie obserwacji diagnozującej.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 57. Kryteria oceny podręcznika do nauki języka obcego

  W rozporządzeniu MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie ma zasadniczych zmian w procedurze dopuszczania podręczników w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialny nauczyciel sam dokonuje oceny podręcznika, na bazie którego będzie realizował podstawę programową z danego przedmiotu. Niniejsze kryteria, opracowane na użytek podręcznika do nauki języka angielskiego, stanowią wzór również dla innych przedmiotów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 58. Karta monitorowania zachowania uczniów na przerwach

  Monitorowanie zachowań uczniów w szkole odbywa się również w czasie przerw śródlekcyjnych i należy do obowiązków każdego nauczyciela. Szczegółowo określa to regulamin dyżurów nauczycieli stanowiący załącznik do Statutu Szkoły. Proponowana karta ułatwi nauczycielom bieżące dokumentowanie zaistniałych sytuacji i podejmowanych interwencji tak w szkole podstawowej, jak w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1

Współpraca z rodzicami (26)

 1. Wstęp do obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Scenariusz jubileuszu 100-lecia szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Regulamin rady rodziców w przedszkolu jednooddziałowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 4. Przykład regulaminu rady rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 5. Wzór notatki z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Zasady współpracy z rodzicami

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Ankieta dla rodziców – Zapotrzebowanie na zorganizowanie na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Wzór zawiadomienia o wycieczce przedszkolnej

  W sytuacji, gdy w przedszkolu organizowana jest wycieczka, należy pisemnie poinformować rodziców o terminie i miejscu wycieczki, osobie opiekuna, możliwym kontakcie itp. Pobierz wzór takiego zawiadomienia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Procedura kontaktów z rodzicami

  Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie rodziców w życiu przedszkola. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele oraz rodzice. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  Zaświadczenie wydaje się rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przepisy rozporządzenia nie wskazują ani aktualnego wzoru dokumentu, ani terminu jego przekazania, jednak, jak pokazuje praktyka, dyrektorzy przedszkoli wydają takie zaświadczenie do końca roku szkolnego. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 11. Odbieranie dziecka z przedszkola – lista dla nauczyciela

  Odbieranie dziecka z przedszkola ściśle określa odpowiednia procedura. Poniższa lista zawiera niezbędne informacje, kto i na jakich zasadach może odebrać dziecko z przedszkola, jak należy reagować w przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 12. Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce

  Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia zobowiązani są do wyrażenia zgody na udział dziecka w wycieczce. Niniejsza zgoda musi zostać sporządzona na piśmie 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Wzór zawiadomienia rodziców o wycieczce szkolnej

  W sytuacji, gdy w szkole organizowana jest wycieczka, należy pisemnie poinformować rodziców o terminie i miejscu wycieczki, osobie opiekuna, możliwym kontakcie itp. Pobierz wzór takiego zawiadomienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 15. Wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego

  W przypadku, gdy dyrektor szkoły stwierdzi, że dziecko nie spełnia lub nie podjęło obowiązku szkolnego, zaś interwencje wychowawcy lub pedagoga szkolnego nie odnoszą skutku, kieruje do rodziców lub opiekunów dziecka upomnienie. Pismo należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz kierowany do rodziców należy nadać za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Życzenie organizowania zajęć z etyki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 17. Wzór umowy w sprawie świadczenia usług przez przedszkole

  Prezentowany wzór wskazuje elementy związane ze świadczeniem usług przez przedszkole. Może być wykorzystany w zaprezentowanej formie lub można go dowolnie modyfikować.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 18. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

  Przedszkolna procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki przewiduje, iż dziecko może być odbierane przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny – pod warunkiem, że osoba ta będzie do tego pisemnie upoważniona. Prezentowany wzór takiego upoważnienia winien być załącznikiem do dokumentu, jakim jest ww. procedura.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Rejestr upoważnień telefonicznych do odbioru dziecka z przedszkola

  Przedszkolna procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki przewiduje, iż dziecko może być odbierane przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny – pod warunkiem, że osoba ta będzie do tego upoważniona pisemnie lub telefonicznie. Prezentowany wzór rejestru upoważnień składanych drogą telefoniczną winien być załącznikiem do dokumentu, jakim jest w/w procedura.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Schemat scenariusza spotkania z rodzicami

  Schemat, wg którego można konstruować scenariusz spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Propozycja scenariusza Festynu Rodzinnego

  Wśród imprez środowiskowych, organizowanych przez przedszkola, wielką popularnością cieszą się FESTYNY RODZINNE. Ich celem jest zarówno integracja społeczności przedszkolnej, jak i promocja placówki na zewnątrz. Prezentowany scenariusz takiego festynu może być wykorzystany przez każdą placówkę wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 22. Test domowy gotowości szkolnej – propozycja dla rodziców

  Nauczyciel przedszkola prowadząc i dokumentując diagnozę przedszkolną dzieci w roku poprzedzającym planowane przez nie rozpoczęcie nauki w szkole, powinien czynić to we współpracy z rodzicami dziecka. Prezentowany test domowej gotowości szkolnej ułatwi uzyskanie opinii rodziców na temat zachowania i umiejętności ich 5–6-latka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Wywiad z rodzicami – program pracy z uczniem zdolnym

  Przykład wywiadu przeprowadzanego przez wychowawcę z rodzicami ucznia zdolnego.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 24. Ewidencja spotkań z rodzicami, uczniami

  Jednym z elementów nadzoru pedagogicznego jest współpraca z rodzicami uczniów. Ewidencja spotkań z nimi usprawni dyrektorowi szkoły organizację procesu ewaluacyjno-kontrolnego w tym obszarze.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Oświadczenie rodzica o nieobecności dziecka

  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami określa w art. 15, iż nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Na podstawie art.18 ww. ustawy rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna nakładana na ustawowego przedstawiciela dziecka do wysokości 8 000 zł. Proponowany wzór oświadczenia jest formą dokumentowania współpracy z rodzicem w zakresie kontroli spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Informacje o zasadach komunikowania się rodzica ze szkołą

  Współpraca z rodzicami jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Aby była efektywna, konieczne jest rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości rodziców w tym zakresie. Proponowany kwestionariusz ankiety pomoże wychowawcy szybko i sprawnie uzyskać niezbędne informacje.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (62)

 1. Checklista – elementy programu wychowawczo-profilaktycznego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Checklista – kryteria skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Checklista – psychofizyczna kondycja uczniów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Karta analizy funkcjonowania ucznia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Opinia dotycząca funkcjonowania ucznia w przedszkolu/szkole/placówce

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 7. Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Propozycje zajęć integrujących uczniów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 9. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Zarządzenie dyrektora ws. powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 11. Procedura postępowania w sytuacji uruchomienia dla ucznia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształce

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 12. Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 14. Decyzja dyrektora szkoły o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 15. Program rewalidacji indywidualnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 16. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 17. IPET dla dziecka niedowidzącego w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 12
 18. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – upośledzenie lekkie – technikum

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 19. Przykładowy program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 20. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 21. IPET dla dziecka z niedosłuchem

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 22. IPET – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 23. Analiza wniosku do poradni pp o przeprowadzenie diagnozy ucznia w przypadku braku efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Dokumentowanie udzielania słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 25. IPET dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 26. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 27. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z zespołem Aspergera w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 28. IPET uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera – szkoła podstawowa, klasa VI

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 29. Plan wspomagania nauczycieli w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 30. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 31. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z autyzmem

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 32. Plan terapii pedagogicznej do pracy z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 33. Plan terapii logopedycznej do pracy z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 34. Zadania nauczyciela wspierającego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Październik 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 35. Przykład: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Afazja motoryczna – etap edukacyjny: przedszkole.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 10
 36. Program pracy terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 37. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 38. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 39. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 40. Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi przez pedagoga szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 41. Wniosek dyrektora o wgląd w sytuację rodzinną dziecka

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 42. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Przykład pisma do sądu rodzinnego

  Przedszkole jest zobowiązane do wczesnego rozpoznania niedostosowania społecznego dziecka i podejmowania stosownych działań profilaktycznych i wychowawczych. W przypadku braku współpracy rodziców i poprawy sytuacji rodzinnej trzeba sięgać po inne środki – powiadomić sąd rodzinny. Osoba zgłaszająca (np. dyrektor przedszkola) nieprawidłowości w rodzinie prosi sąd o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Protokół posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 45. Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności edukacyjne

  Przedstawiamy listę wskazówek dla nauczyciela jak można rozwijać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspomagać w tym rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 46. Wzór wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną sporządzanego przez wychowawcę

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 47. Kontrakt wychowawczy

  Kontrakt pomiędzy wychowawcą klasy reprezentującym wszystkich nauczycieli, a uczniami dotyczący najważniejszych zasad zachowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 48. Wewnętrzna polityka antymobbingowa

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 49. Opinia wychowawcy na temat ucznia

  Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki składa się za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i dotychczasowych osiągnięciach ucznia. Prezentowany wzór ułatwi nauczycielom opracowanie takiej opinii.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 50. Wniosek o zapewnienie dziecku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na terenie domu rodzinnego

  Na podstawie § 4.2 rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim rodzic/prawny opiekun może złożyć wniosek o organizację zajęć dla dziecka w domu rodzinnym. Dokument jest przykładem takiego wniosku.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 51. Zeszyt obserwacji uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim dyrektor ma obowiązek objęcia zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie realizowania takich zajęć. Prezentowany dokument pozwoli na prowadzenie obserwacji realizowanych zajęć.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 52. Przykłady zabaw do wykorzystania podczas spotkań adaptacyjnych

  Przy organizowaniu w przedszkolu zajęć adaptacyjnych dla dzieci i ich rodziców należy przede wszystkim zadbać o dobrą i bezpieczną wspólną zabawę. Proponowany poniżej zestaw zabaw uatrakcyjni spotkanie i umożliwi integrację dzieci z dorosłymi w przyjaznej atmosferze.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 53. Przykładowy scenariusz zajęć integrujących

  Integracja społeczności przedszkolnej to ważne zadanie wychowawczo-profilaktyczne. Dzieciom umożliwia lepszą adaptację w placówce, a rodzicom stwarza szanse bycia partnerami przedszkola. Proponowany scenariusz takich zajęć spełnia te oczekiwania, gwarantując dobrą, wspólną zabawę.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 54. Propozycja indywidualnego programu wspomagającego

  Jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych jest indywidualna praca wspomagająca ich wszechstronny rozwój. Prezentowany program obejmuje najważniejsze obszary funkcjonowania dziecka, które należy poddać indywidualnemu wspomaganiu za zgodą jego rodziców.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 55. Przemoc i agresja w szkole – wskazówki dla ucznia, jak radzić sobie w przypadku prześladowania w szkole

  Jedną z form wsparcia ucznia w trudnych sytuacjach są ulotki oraz informacje eksponowane na szkolnych gazetkach. Prezentowane wskazówki mogą ułatwić uczniom radzenie sobie w przypadku prześladowania na terenie szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Wzór opinii szkoły o uczniu kierowanej do sądu

  Na wniosek sądu szkoła ma obowiązek wystawiania opinii o postępach w nauce i zachowaniu się ucznia. Prezentowany schemat ułatwi wychowawcy/pedagogowi szkolnemu rzetelne jej opracowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 57. Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Jednym ze sposobów dokumentowania współpracy z rodzicami jest notatka służbowa. Prezentowany wzór takiej notatki może być wykorzystany przez koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole w przypadku interwencji wobec ucznia zagrażającego swym zachowaniem

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 58. Notatka służbowa z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Jednym ze sposobów dokumentowania oddziaływań interwencyjnych podejmowanych w szkole jest notatka służbowa. Wzór takiej notatki, sporządzonej przez koordynatora ds. bezpieczeństwa z pedagogiem szkolnym, może być wykorzystany w przypadku ucznia, który poprzez swoje zachowanie stanowi zagrożenie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 59. Notatka służbowa z rozmowy z dyrektorem szkoły w sprawie ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole

  Każda szkoła posiada procedury interwencji na wypadek ryzykownych zachowań uczniów, w tym zagrażających bezpieczeństwu. Notatka służbowa, której wzór prezentujemy, jest jedną z form dokumentowania podjętych działań.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 60. Kontrakt sytuacyjny – złe zachowanie ucznia

  Kontrakt jest jedną z metod pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę uczniom mającym szczególne problemy z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków, łamiącym nagminnie szkolne zasady – czyli trudnym wychowawczo. Jego celem jest wsparcie ucznia i jego rodziców w procesie zmiany nieakceptowanego postępowania na właściwe. Musi zatem zawierać oczekiwania i zobowiązania każdej ze stron oraz opis konsekwencji zgodnych z prawem, jakie będą wyciągnięte w przypadku jego niedotrzymania. Kontrakt może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 61. Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu bądź będących pod opieką kuratora sądowego

  Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, którzy objęci są dozorem kuratorskim, monitorowanie ich sytuacji edukacyjno-rodzinnej, w tym spełnienia szkolnego obowiązku. Zatem karta ewidencji takich uczniów może być przydatna w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 62. Strategie prowadzące do poprawienia dyscypliny w klasie, szkole

  Trudnych sytuacji w szkole nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Nawet nauczyciel z największym doświadczeniem, wyczuciem pedagogicznym wcześniej czy później stanie w obliczu trudnej sytuacji. Jeżeli wyraźnie czujemy, że różne zachowania uczniów mają na celu skrzywdzenie czy upokorzenie kogokolwiek – REAGUJMY. Warto wówczas wykorzystać strategie prowadzące do poprawienia dyscypliny u ucznia, w klasie, szkole. Przedstawione strategie można stosować we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT