Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dokumentacja dyrektora Plany nadzoru pedagogicznego 2019/2020

PLANY NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 – struktura i zawartość

W obecnej rzeczywistości oświatowej aktualną podstawę prawną nadzoru pedagogicznego stanowią:

 • Konstytucja RP art. 70 ust. 3: "(…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa";
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe1;
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe2;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego3;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek4.
 • Wspomniane nowe przepisy nieco inaczej definiują i opisują kwestie dotyczące nadzoru pedagogicznego. W nowej ustawie (Prawo oświatowe) kwestie istoty nadzoru pedagogicznego uregulowane są w art. 55, który stanowi, że nadzór pedagogiczny polega na:
 • obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 • udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom, w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. W myśl tych samych przepisów nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności:
 • posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć5
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
   

Wskazówki do opracowania planu

Podstawę zaplanowanych działań powinny stanowić w szczególności:

 1. wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018,
 2. wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych – analizy własne i raport OKE,
 3. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
 4. wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2017/2018,
 5. podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, czyli:
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 6. wnioski i skargi wnoszone w roku szkolnym 2017/2018,
 7. raport z ewaluacji zewnętrznej,
 8. wyniki kontroli planowych i doraźnych kuratorium.

 

Wnioski z wewnętrznego nadzoru były tak formułowane, aby mogły posłużyć do:

(-) określenia celu nadzoru wewnętrznego w roku szkolnym 2019/2020,

(-) doskonalenia zasad organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego (doprecyzowania procedur oraz dokumentów uznanych za najistotniejsze dla osiągnięcia założonego celu),

(-) określenia wyboru i form nadzoru do poszczególnych zagadnień zaplanowanych do nadzoru (co będzie poddane ewaluacji, co kontroli zgodności z prawem, jakie zadania nauczycieli będą objęte wspomaganiem?, co będzie podlegało obserwacji?, co monitorowaniu? ),

(-) włączania nauczycieli do realizacji zadań z nadzoru ( np. do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej).

W planie nadzoru nie odwołujemy się do wyników nadzoru pedagogicznego z kilku poprzednich lat. Wystarczy, że uwzględnione zostaną wnioski z roku ubiegłego. Oznacza to, że poza zaplanowaniem nowych zadań w planie nadzoru muszą się znaleźć także te, które wynikają z przyjętych wniosków wskazujących np. zagadnienia do zdiagnozowania ( przedmiot ewaluacji wewnętrznej), obszary do przeprowadzenia koniecznych kontroli czy tematykę niezbędną do uwzględnienia w zakresie wspomagania nauczycieli, przedmiot obserwacji oraz zakres monitorowania. Wnioski te dotyczą realiów konkretnej szkoły lub placówki, nie są wnioskami kuratora oświaty czy ministra.
 

Ustalając plan nadzoru trzeba zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty, komunikatami ministerstwa, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, OKE.

 

 

 


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 24maja 2018 r., poz. 996).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r., poz. 1658).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r., poz. 1611).

5. Teraz nie wystarczy, aby nauczyciel miał kwalifikacje do pracy w danym typie szkoły. Musi on posiadać uprawnienia do prowadzenia danych zajęć edukacyjnych (nauczania konkretnego przedmiotu) w danym typie szkoły. To zdecydowanie bardziej wymagający zapis.

Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 określone przez ministra do spraw oświaty wychowania.

Zgodnie nimi ewaluacja problemowa (zewnętrzna) obejmie 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019.
W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ewaluacje będą prowadzone w zakresie wymagań:
(-) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
(-) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego obejmą 40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym.

Kontrole:

1) w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych obejmą:
(-) Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019;

2) w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach organizujących naukę mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury:
(-) Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury;

3) w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnokształcących:
(-) Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych;

4)w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych:
(-)Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

Monitorowanie będzie obejmowało:
(-) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach;
(-) Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

Z planu nadzoru kuratora oświaty wynikać będzie:
(-) zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach,
(-) tematyka kontroli planowanych w szkołach i placówkach,
(-) zakres monitorowania.

Nie ma potrzeby, aby do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły włączać zadania z planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty. Do prowadzenia zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązany jest kurator oświaty, a nie dyrektor szkoły. Jeśli jednak dyrektor uzna, że są one zbieżne z potrzebami szkoły lub placówki, to oczywiście może je uwzględnić w swoim planie nadzoru.

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 nie może być powieleniem planu z roku szkolnego 2017/2018 z niewielkimi modyfikacjami, gdyż mogłoby to świadczyć o niepodejmowaniu działań służących doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki oraz o zaniechaniu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań lub też nieefektywnym działaniu.

Chociaż opracowanie planu jest powinnością dyrektora, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tworzenia planu, czy projektu ewaluacji włączyć nauczycieli. Oczywiście trzeba określić granice ich udziału w wykonywaniu tego zadania. Dobrze byłoby je tak podzielić, aby nauczyciele mieli poczucie, że ich włącznie w określanie kierunków nadzoru lub ewaluacji wewnętrznej jest wykorzystaniem ich potencjału, a nie przerzuceniem na nich cudzych obowiązków i odpowiedzialności.

Plan nadzoru pedagogicznego powinien uwzględniać wyniki zeszłorocznej ewaluacji. Skuteczność ewaluacji wewnętrznej będzie zapewniona jedynie wtedy, gdy wszyscy nauczyciele poznają cele i zadania, którym służy, a dyrektor szkoły lub placówki w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawi płynące z niej wnioski. Właściwie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna umożliwia stworzenie planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny.

Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa może dotyczyć także zapisów prawa wewnętrznego stanowionego w szkole lub placówce – statutu, regulaminów czy zarządzeń dyrektora szkoły lub placówki. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań polega na organizowaniu szkoleń i narad, motywowaniu do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawieniu nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.Obserwacje przeprowadza się w odniesieniu do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ( także innych czynności nauczyciela). Monitorowanie może obejmować różne aspekty działalności szkoły lub placówki.

Dobry” plan nadzoru pedagogicznego:
• składa się z ewaluacji wewnętrznej ( przedmiot i termin), kontroli przestrzegania przepisów prawa (tematyka i terminy), wspomagania nauczycieli ( jego zakres), obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli (plan tych obserwacji) oraz monitorowania ( jego zakres);
• uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na dany rok szkolny;
• uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym,
• określa działania wynikające z potrzeb szkoły lub placówki,
• uwzględnia zagadnienia uznawane w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić radzie pedagogicznej w terminie do 15 września 2018r. Przepisy wskazują formę, w jakiej dyrektor dokonuje przedstawienia planu. Odbywa się to podczas zebrania rady pedagogicznej. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od innych form, np. przedłożenia pisemnego bez omówienia tych kwestii na forum rady. Stwarza naturalną płaszczyznę do wymiany poglądów, pozwala ujednolicić rozumienie pojęć i istoty zaplanowanego nadzoru, informuje kto, za co odpowiada, daje większą gwarancję autentycznego zapoznania się z jego zawartością.

Dyrektor decyduje o sposobie dokumentowania prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Poza planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, dokumentacja nadzoru pedagogicznego może przykładowo obejmować:
(- ) harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
(-) plany oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego,
(-) realizację wniosków z: analizy wyników egzaminu zewnętrznego, ewaluacji wewnętrznej, kontroli, wspomagania, obserwacji, monitorowania;
(-) raport z ewaluacji wewnętrznej;
(-) dokumentację analizy wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego;
(-) plan i harmonogram kontroli;
(-) plan wspomagania nauczycieli;
(-) plan monitorowania,
(-) wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – w formie np. sprawozdania.

Przy opracowywaniu planu trzeba koniecznie wziąć pod uwagę specyfikę szkoły lub placówki i dostosować go do niej. Każdy, nawet najlepszy wzór zaproponowany przez osobę nieznającą realiów konkretnej szkoły lub placówki, może całkowicie rozminąć się z jej potrzebami.

Zachęcamy do opracowania planu nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w projektowanych przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, planu, który nie będzie – tak jak to się często zdarza
w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce dokumentacji nadzoru pedagogicznego, nie rzadko liczącej kilkadziesiąt stron. Inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie może być lektura planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty (porównanie jego zawartości przy zbliżonych wymaganiach) oraz przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, który zamieszczamy poniżej.

 

 

PLANY NADZORU 2019/2020

przedszkole
szkoła podstawowa
szkoła ponadpodstawowa
szkoła ponadgimnazjalna

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT