Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do nagrody jubileuszowej i do uprawnień emerytalnych nie wlicza się okresów nauki. Okresy te są, zgodnie z art. 155 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023...

PORADA PRAWNA

27 października 2023 Kadry

Czy można uwzględnienia przy nagrodzie jubileuszowej nauczyciela 5 lat studiów dziennych? Jak te studia są zaliczane w przypadku uprawnień emerytalnych?

Do nagrody jubileuszowej i do uprawnień emerytalnych nie wlicza się okresów nauki. Okresy te są, zgodnie z art. 155 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zaliczane jedynie do stażu urlopowego. Zgodnie z tym przepisem do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

5) szkoły policealnej – 6 lat,

6) szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

 

Do nagrody jubileuszowej wlicza się uczone okresy zatrudnienia i inne o ile przepisy mówią o tym wprost. Tutaj takiego wskazania nie ma. Na mocy odrębnych przepisów w nagrodzie jubileuszowej należy uwzględnić następujące okresy:

a) zatrudnienia u pracodawców zagranicznych, jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej,

b) o które skrócono czas wypowiedzenia zwalniając pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie,

c) wykonywania pracy nakładczej pod warunkiem uzyskiwania co najmniej 50% obowiązującego w tym czasie minimalnego wynagrodzenia,

d) pobierania zasiłku dla bezrobotnych (tylko pobierania zasiłku; nie uwzględnia się okresów pozostawania w rejestrze bezrobotnych bez prawa do zasiłku), oraz stypendiów w trakcie szkoleń i stażu pracowniczego absolwentów,

e) odbywania służby wojskowej,

f) pracy w gospodarstwie rolnym:

– własnym lub małżonka,

– po ukończeniu 16 roku życia, a przypadające przed 1 stycznia 1983 r. prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

– przypadające po 31 grudnia 1982 r., w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

g) pracy wykonywanej przez skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym w odniesieniu do pracy wykonywanej przed 1 września 1998 r., pod warunkiem, że była ona wykonywana w wymiarze nie niższym niż połowa wymiaru obowiązującego pracownika w danym zawodzie,

h) działalności kombatanckiej, działalności zrównanej z kombatancką oraz podlegania represjom wojennym oraz okresu powojennego,

i) pobierania stypendiów sportowych,

j) pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy z powodu

upadłości albo likwidacji pracodawcy przez pracownicę w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego,

k) pobierania zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i świadczenia rehabilitacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

l) urlopu wychowawczego.

Okres studiów nie jest także wliczany do emerytury, bo żaden przepis tego wprost nie wskazał.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT