Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 31 i art. 33 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne...

PORADA PRAWNA

08 listopada 2023 Inne

Do grupy zerowej uczęszcza chłopiec (6 lat) objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice są w trakcie rozwodu i walczą o prawa do dziecka. Chłopiec jeden tydzień przebywa u ojca i w tym czasie uczęszcza do naszego przedszkola, drugi tydzień przebywa u matki w innym mieście i nie uczęszcza tam do przedszkola i tak jest na okrągło. Proszę o informację czy dziecko w takim przypadku spełni obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie uzyskując 50% frekwencji. Jakie kroki powinnam podjąć jako dyrektor przedszkola. Rozmowy z rodzicami nie przynoszą żadnych efektów.

Zgodnie z art. 31 i art. 33 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w przedszkolu.
Kontrolowanie spełniania wymienionego obowiązku należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

Art. 42 ustawy z 14 grudnia 2016 r. u.p.o. stwierdza, że niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz. U. z 2023 r., poz. 2505).

Przez niespełnienie wymienionego obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu. Stąd istotnym dla dalszych rozważań nad przypadkiem opisanym w pytaniu jest fakt, czy nieobecności w uczęszczaniu do przedszkola w okresie pobytu dziecka u matki są usprawiedliwione (brak informacji w pytaniu).

Wariant I

Jeżeli nieobecności dziecka są usprawiedliwione przez matkę to nie mamy do czynienia z brakiem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wariant II

Jeżeli jednak nieobecności są nieusprawiedliwione i ich ilość w okresie jednego miesiąca przypada na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu to należy podjąć następujące kroki:

1) zebrać pełną informację o ilości nieusprawiedliwionych nieobecności oraz poczynionych w przedszkolu przeciwdziałaniach problemowi,

2) powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o niespełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT