Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) zakreśla szeroki katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania...

PORADA PRAWNA

18 października 2023 Inne

Moje pytanie dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął na email szkoły. Mam ogromne wątpliwości co do zasadności udzielenia odpowiedzi na niektóre zagadnienia (jeśli tak, to jakie informację mogę udzielić przestrzegając RODO) i konieczna jest weryfikacja prawna w zakresie odpowiedzi na poszczególne pytania. Potrzebuje porady przy konstrukcji takiego pisma (w odniesieniu do poszczególnych punktów).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) zakreśla szeroki katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej jak i szeroką definicję terminu informacja publiczna – informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Takim podmiotem wykonującym zadania publiczne jest szkoła. Z kolei przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna o majątku, którym dysponują podmioty obowiązane do udostępnienia informacji publicznej. Przepis ten zobowiązuje szkołę do udostępnienia informacji o umowach zawartych przez nią. Z kolei pytania dotyczące faktu przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia szkolenia mieszczą się w kategorii zapytań o zamierzonych działaniach danego podmiotu.

W związku z powyższym w przypadku pytania 1 i 2 można połączyć odpowiedź przez wskazanie jakie czynności i w jakich terminach szkoła podejmowała w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), zgodnie z którym szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

W kontekście pytań 3 i 4 udzielając odpowiedzi należy wskazać, z jakich obszarów wskazanych we wniosku były realizowane w szkole szkolenia i ich daty.

W kwestii umów zawieranych w związku z prowadzeniem szkoleniem podkreślenia wymaga, że informacje dotyczące gospodarowaniem mieniem publicznym są udostępniane w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Szkoły publiczne dysponują środkami pochodzącymi od jednostek samorządu terytorialnego, więc wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy szkoleniowej podlega udostępnieniu. Jeżeli chodzi o imię i nazwisko osoby, która zawarła umowę na przeprowadzenia szkolenia w szkole, to dane te nie podlegają ochronie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoba zawierająca umowę z podmiotem publicznym jakim jest szkoła powinna zdawać sobie sprawę, że jej dane osobowe w tym zakresie nie podlegają ochronie. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r. sygn. akt I CSK 190/12 wskazano, że ujawnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego imienia i nazwiska osoby, która zawarła z nią umowę cywilnoprawną, nie narusza prawa do prywatności tej osoby”, o którym stanowi art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Reasumując dane podmiotu, z którą zawarto umowę na szkolenie, wysokość wynagrodzenia jak i sama treść umowy mogą być udostępnione.

Kolejną kwestią związaną z wnioskiem jest pytanie dotyczące certyfikatów. Skoro szkoła wydatkowała pieniądze na szkolenie i angażowała do tego specjalistę, to informacją publiczną jest informacja o doświadczeniu trenera, w tym o uzyskanych przez niego certyfikatach. Udostępnieniu podlega tytuł certyfikatu, data jego wydania oraz podmiot wydający. Jeżeli na certyfikacie znajduje się przykładowo data i miejsce urodzenia trenera, to dane te już nie podlegają udostępnieniu.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT