Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.).   Art. 40. 1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest...

PORADA PRAWNA

31 sierpnia 2011 Nadzór pedagogiczny

czy mała placówka jednoodziałowa,w której pracuje dyrektor jako nauczyciel w pełnym wymiarze godzin25/25, nauczyciel uzupełniający etat z innej placówki 17/25 i katecheta 1godz.musi posiadać radę pedagogiczną? jak w takiej placówce powinien wyglądać plan nadzoru pedagogicznego?

Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.).

 

Art. 40. 1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

Z zapisów ustawy wynika, że jeśi szkoła zatrudnia co najmniej 3 nauczycieli - musi być utworzona rada pedagogiczna. Dyretkor jest jednocześnie nauczycielem.
Jeśli jest to szkoła publiczna - plan nadzoru jest redagowany na podstawie Rozporządzenia MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego - § 20, §21:

§ 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami
zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i
placówek;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) organizowanie szkoleń i narad,
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.
2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych
wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub
placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w
szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.
§ 21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na kaŜdy rok szkolny plan
nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15
września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT