Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1 Nauczycielka może złożyć wniosek w terminie do 14.09. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia...

PORADA PRAWNA

02 marca 2017 Awans zawodowy

Bardzo proszę o pomoc w czynnościach, dotyczących awansu zawodowego nauczycielki, która pracowała w dwóch placówkach. Praca w dwóch szkołach umożliwiła jej rozpoczęcie stażu ze względu na małą liczbę godzin (chodziło o uzyskanie połowy etatu). 12 września 2012 r. Kuratorium Oświaty wyznaczyło mnie (czyli jednego z dyrektorów) do wykonywania czynności związanych z odbywaniem stażu. Nauczycielka złożyła wniosek z dniem 12.09.2012 o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Moje pierwsze pytanie dotyczy terminu złożenia wniosku. Czy Pani powinna złożyć wniosek z dniem 12.09.2012 czy 01.09.2012? Druga prośba dotyczy ustalenia terminu kończącego staż. Nauczycielka przebywała na zwolnieniach, urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Oto terminy absencji w pracy: 1. 12.03.-06.04.2012 (26 dni): zwolnienie lekarskie; 2. 12.07.-18.07.2012 (7 dni): zwolnienie lekarskie; 3. 19.07.-16.08.2012 (21 dni): zwolnienie lekarskie; 4. 26.02-01.03.2013 (4 dni): zwolnienie lekarskie; 5. 16.09.-20.09.2013 (5 dni): zwolnienie lekarskie; 6. 07.02.-07.02.2014 (1 dzień): zwolnienie lekarskie; 7. 13.05.-16.05.2014 (4 dni): zwolnienie lekarskie; 8. 03.11-07.11. 2014 (5 dni): zwolnienie lekarskie; 9. 11.12.-15.12.2014 (5 dni): zwolnienie lekarskie; 10. 02.02-20.09.2015 (231 dni): zwolnienie lekarskie; 11. 21.09.2015 r. do 07.02.2016 – urlop macierzyński; 12. 08.02-20.07.2016- urlop rodzicielski. Od 21.07. 2016 do 31 VIII 2016 – urlop wypoczynkowy, a od 1 IX 2016 –całkowita zmiana w miejsca pracy. W związku z wątpliwościami bardzo proszę o dokładną datę zakończenia całego stażu nauczyciela. Mam również pytanie dotyczące moich obowiązków. Czy ja powinnam wyznaczać taką datę, czy obecny dyrektor, a ja tylko termin odbywania stażu w mojej placówce?

Ad. 1 Nauczycielka może złożyć wniosek w terminie do 14.09. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku; Ad. 2 Dyrektor ma obowiązek, m. in.: a) wystawić zaświadczenie b) ustalić ocenę dorobku za okres stażu w danej szkole.Zaświadczenie dyrektora szkoły zawiera informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ustala dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 5.W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.Oznacza to, że należy zliczyć dni absencji zgodnie z w/w ustaleniami i do terminu teoretycznego zakończenia stażu (30.05.2015 r.) doliczyć zsumowane dni absencji.

Przykłady: 1. Nauczyciel rozpoczął staż 1.09.2012r. w wymiarze 2 lata i 9 m-cy, czyli do 31.05.2015r. Od 1.09.2014r. do 30.11.2014r. przebywał na urlopie zdrowotnym, od 1.09.2015r. do 30.09. 2015r. miał miesiąc zwolnienia lekarskiego. Kiedy powinien zakończyć staż?2. Nauczycielka na stażu 1.09.2012-31.05.2015 przebywała od 11.03.2014r. do 28.07.2014r. na urlopie macierzyńskim, 29.07.2014r. do 8.09.2014r. na dodatkowym urlopie macierzyńskim, 9.09.2014r.- 20.10.2014r. na urlopie uzupełniającym. Kiedy powinna zakończyć staż?Oznacza to, że należy zliczyć wszystkie dni absencji nauczyciela i przedłużyć o ten okres staż licząc od 1.06.2015 r. (nie liczyć zwolnienia lekarskiego, ponieważ okres nieobecności nie przekracza miesiąca).Podobnie, jak wyżej: należy zliczyć wszystkie dni łącznej nieprzerwanej absencji nauczyciela i ustalić, czy przekracza 1 rok i 6 miesięcy. Z moich wstępnych analiz wynika, że należy nauczycielowi przedłużyć staż o okres nieobecności wynoszący od 11.03 do 20.10.2014r. – dodając te dni do 31.05. 15 r. (licząc od 1.06.).

Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli, art. 9d; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT