Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na stronach Portalu pisaliśmy juz wielokrotnie o obowiązku szkolnym oraz obowiązku nauki. Znajdują się tu także procedury oraz wzory pism. Podstawa prawna:Ustawa z dnia...

PORADA PRAWNA

Chciałabym się dowiedzieć , czy istnieją procedury postępowania dyrektora w sytuacji, gdy uczeń klasy szóstej nie chodzi do szkoły (za przyzwoleniem rodziców). Opuścił już 210 godzin z 377 - wszystkie są usprawiedliwione.

Na stronach Portalu pisaliśmy juz wielokrotnie o obowiązku szkolnym oraz obowiązku nauki. Znajdują się tu także procedury oraz wzory pism.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności art. 20.

Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Art. 16.5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

OBOWIĄZEK RODZICÓW

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 14b.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne), są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art.16 ust.8 (ustawy o systemie oświaty,

5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

OBOWIĄZKI DYREKTORA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 14b.2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art.14 ust. 3 (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne), należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne), w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.

 

Art. 20. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;


2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 16 ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c.

Procedury EGZEKUCJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO często są ustalone przez organ prowadzący szkołę, np. http://www.zskolobrzeg.com/nasza-szkola/informacje-2/egzekucja-obowiazku-szkolnego.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, w rozumieniu art. 5 ustawy egzekucyjnej jest uprawniony do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły – dyrektor powinien podjąć następujące czynności:

1. Kieruje do rodziców dziecka upomnienie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

2. Niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, czyli w dalszym ciągu nierealizowanie przez obowiązku szkolnego dyrektor szkoły wystawia tytuł wykonawczy, sporządzony w 2egz. na podstawie art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego ustalono na podstawie zał. Nr 24 do rozporz. Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. (ze zm.).

3. Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Ponieważ egzekucja w omawianym przypadku posiada obowiązek o charakterze niepieniężnym, dyrektor powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny, którym jest grzywna w celu przymuszenia (art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie (art. 120, 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W art. 59 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określono przypadki, w których postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu.4. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia oraz dowodem jego doręczenia (art. 26§1, art. 27 §3 ustawy egzekucyjnej) składa się w organie egzekucyjnym, tj. organ jednostki samorządu terytorialnego (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta). Do przesyłanych do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych dyrektor szkoły załącza ewidencję tytułów wykonawczych (w 2 egz.), z których pierwszy przeznaczony jest dla organu egzekucyjnego, a drugi , po potwierdzeniu przyjęcia tytułów do egzekucji, organ ten zwraca dyrektorowi (§ 7ust.1- 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ze zm.). Rozporządzenie to określa tryb postępowania wierzycieli (dyrektora) należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT