Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Decyzję samodzielnie podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego. Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie...

PORADA PRAWNA

10 czerwca 2019 Prawo oświatowe

Czy możemy przepisać uczniowi na koniec roku ocenę z wychowania fizycznego wystawioną w pierwszym półroczu, jeżeli z drugiego był zwolniony decyzją dyrektora (na podstawie zaświadczenia lekarskiego)?

Decyzję samodzielnie podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego. Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1534 dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej,w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". Decyzję o tym, czy uczniowi zostanie wystawiona roczna ocena klasyfikacyjna pomimo zwolnienia z zajęć przez drugie półrocze, czy czas trwania zwolnienia uniemożliwia jej wystawienie, podejmuje nauczyciel przedmiotu, zgodnie z art. 44b ust. 3, art. 44e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm. Jeżeli nauczyciel stwierdzi brak podstaw do wystawienia rocznej oceny, w świadectwie należy w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisać wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" (§ 16 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 939). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT