Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (a więc także z zespołem Aspergera) szkoła musi...

PORADA PRAWNA

28 sierpnia 2017 Nadzór pedagogiczny

Czy uczeń z orzeczeniem (Asperger) nie mający w zaleceniach zajęć rewalidacji musi mieć obowiązkowo takie zajęcia? Rozumiem , że taki uczeń musi mieć zajęcia z socjoterapii (które nie są jednak rewalidacją).

 Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (a więc także z zespołem Aspergera) szkoła musi OBOWIĄZKOWO zorganizować zajęcia rewalidacyjne, i nie potrzebne jest do tego zalecenie w orzeczeniu. Jest to wymóg prawny zawarty w trzech aktualnie obowiązujących rozporządzeniach MEN:

  • z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1578) mówiący, że szkoła zapewnia zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
  • z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 31 marca 2017, poz. 703), w którym wskazano, że dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. Przy czym w każdej szkole ogólnodostępnej oraz integracyjnej minimalny tygodniowy wymiar godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia wynosi – 2 godziny.
  • z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 649), w którym wskazano, że: godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut, przy czym, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Ponieważ zajęcia rewalidacyjne są określone ramowym planem nauczania, to znajdują się w tygodniowym rozkładzie zajęć ucznia niepełnosprawnego. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z udziału ucznia w zajęcjach rewalidacyjnych. Nie ma też możliwości, by szkoła odstąpiła od ich ustalenia dla ucznia, nawet wobec braku zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia na ich organizację. Od 1 września – zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 poz, 1591) – NIE MA takiej formy jak „zajęcia socjoterapeutyczne”, gdyż zastąpiono je zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów, które mogą prowadzi zarówno nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu socjoterapii, jak i pedagog szkolny lub psycholog – w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT