Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia...

PORADA PRAWNA

27 sierpnia 2021 Prawo oświatowe

Ile godzin zajęć wspomagających w tygodniu ma do zrealizowania jedna klasa, a ile w całym cyklu od 2.09.21 r. do 22.12.21 r. przy stanie 16 oddziałów (kl. IV–VIII w szkole podstawowej)? Klasy IV–VIII mają więcej niż 60 uczniów, klasy czwarte więcej niż 10 uczniów. Jaka będzie łączna liczba godzin zajęć wspomagających do zrealizowania w szkole?

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z poźn. zm. – dalej rozporządzenie) od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych szkołach podstawowych dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Następnie, stosownie do § 10g ust. 5 rozporządzenia, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału.

Zasady organizacji zajęć w sytuacji, gdy nie zgłosi się na nie przynajmniej dziesięcioro uczniów danego oddziału, określone są w § 10g ust. 6 rozporządzenia. Z kolei sposób obliczenia liczby godzin zajęć wskazano w § 10g ust. 9 rozporządzenia, który stanowi, że tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że:
1) w przypadku szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej;
2) w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. – tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r.


Wynika z tego, że w przypadku, który został wskazany w pytaniu, tygodniowa liczba zajęć w okresie od 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. obliczana jest poprzez pomnożenie liczby oddziałów, tj. 16 przez 2. Daje to 32 godziny tygodniowo.


Trzeba pamiętać o tym, że godzina zajęć wspomagających to 45 minut. W zależności od tego, ilu uczniów danego oddziału zgłosi chęć uczestnictwa, należy zorganizować zajęcia w grupach 10-osobowych i wyżej lub 5-osobowych.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT