Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, proponujemy szczegółową analizę treści.Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 1) po zakończeniu...

PORADA PRAWNA

27 października 2018 Awans zawodowy

Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż 5 września 2018 r. Po 4 tygodniach złożył wypowiedzenie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Przedstawił dyrektorowi sprawozdanie za 6 tygodniowy okres odbytego stażu. Nauczyciel podjął pracę w innej szkole. Czy dyrektor ma obowiązek dokonania oceny pracy za 6 tygodni odbywania przez nauczyciela stażu?

Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, proponujemy szczegółową analizę treści.Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego; 2) po zakończeniu dodatkowego stażu; 3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. W przypadku gdy termin, o którym mowa w pkt 3, upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, termin, o którym mowa w pkt 3, ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a termin, o którym mowa w pkt 3, ulega odpowiednio przedłużeniu. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 1) nauczyciela; 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty; 3) organu prowadzącego szkołę; 4) rady szkoły; 5) rady rodziców.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), w szczególności art. 6a.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT