Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu niepełnosprawności uczniów, czyli w praktyce z różnych specjalności pedagogiki specjalnej...

PORADA PRAWNA

06 października 2020 Prawo oświatowe

Ostatnio ukazał się u Państwa na portalu poniższy artykuł, pytanie brzmi, dlaczego rewalidacja została bibliotekarzowi (to nie pedagog) policzona z pensum 22, przecież bibliotekarz może mieć przygotowanie do prowadzenia zajęć rewalidacji i wtedy zgodnie z Kartą Nauczyciela powinien mieć policzone pensum z 18, a nie 22. Nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w pełnym wymiarze godzin otrzymał 2 godziny rewalidacji w ramach nadgodzin. Z jakiego pensum powinno mu się liczyć rewalidację, z 30 czy z innego? Nauczyciel zajmuje 2 stanowiska pedagogiczne – nauczyciela bibliotekarza z pensum 30-godzinnym oraz nauczyciela – specjalisty z pensum określonym przez organ prowadzący w wymiarze nie wyższym niż 22 godziny tygodniowo (art. 42 ust. 3 lp. 10 i ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). Zgodnie z art. 42 ust. 5c KN, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. W związku z tym, że nie podano, jaki wymiar pensum obowiązuje nauczyciela-specjalistę zgodnie ze stosowną uchwałą organu prowadzącego, niemożliwe jest obliczenie indywidualnego dla danego nauczyciela wymiaru pensum łączonego, w ramach którego nauczyciel realizuje zajęcia biblioteczne oraz rewalidacyjne. Jedynie przykładowo można wskazać, że gdyby dla specjalisty organ prowadzący uchwalił maksymalny wymiar pensum wynoszący 22 godziny, wówczas wyliczenie byłoby następujące: (30 + 2) / (1 + 0,09) = 29,35, zaokrąglone w dół do 29, a więc nauczyciel realizowałby wymiar pensum łączonego 29 godzin i 3 godziny ponadwymiarowe, czyli zajęcia biblioteczne i rewalidacyjne realizowałby w ramach pensum 29-godzinnego.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu niepełnosprawności uczniów, czyli w praktyce z różnych specjalności pedagogiki specjalnej – § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1289). Wymiar pensum nauczycieli pedagogów (a więc także pedagogów specjalnych, nazywanych ogólnie nauczycielami specjalistami) określa organ prowadzący, z tym że nie może on przekraczać 22 godzin tygodniowo, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Wynika to z tego, że ustawodawca nie określił samodzielnie wymiaru pensum „nauczycieli zajęć rewalidacyjnych”. W szczególności dla takich nauczycieli w szkole nie zostało ustalone przez ustawodawcę w art. 42 KN pensum 18-godzinne. Generalnie 18 godzin realizują w szkole nauczyciele przedmiotu (art. 42 ust. 3 lp. 3 KN), a tylko wyjątkowo dopuszcza się w orzecznictwie, jeśli w szkole nie ma zapotrzebowania na zatrudnienie danej osoby na odrębnym stanowisku specjalisty (np. pedagoga specjalnego), dodanie nauczycielowi przedmiotu już zatrudnionemu w danej szkole w ramach dotychczasowego pensum (18 godzin) jeszcze zajęć rewalidacyjnych, pod warunkiem posiadania wymaganych kwalifikacji do ich prowadzenia (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2011 r., I PK 153/10; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 września 2014 r., IV SA/Gl 674/14).
Jednocześnie nie ma podstawy prawnej do powierzenia nauczycielowi bibliotekarzowi, który realizuje pensum 30-godzinne (art. 42 ust. 3 lp. 10 KN), dodatkowo zajęć rewalidacyjnych na stanowisku specjalisty w wymiarze 18 godzin (nie jest bowiem zatrudniony na stanowisku nauczyciela przedmiotu z pensum 18-godzinnym), ani też nie można rewalidacji powierzyć w ramach pensum bibliotekarza, które jest pensum wyższym niż określone przez organ prowadzący i jest limitowane wymiarem 22 godzin w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b KN.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT