Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W dniu 26 lipca wejdzie w życie art. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287), który...

PORADA PRAWNA

19 lipca 2019 Awans zawodowy

Ponawiam pytanie gdyż nie zgadzam się z odpowiedzią z 24.06.2019 gdyż nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego 01.09.2019 i rok i 9 miesięcy nie mija 31.05.2019 tylko 31.05.2020 przepisy przejściowe mówią o skróceniu dla tych osób stażu do 12 miesięcy czyli 31.08.2019 r. Kiedy w takim razie dokonać oceny pracy i który dyrektor powołuje komisję jeśli ten nauczyciel od 01.09.2019 r. przechodzi do innej placówki?

W dniu 26 lipca wejdzie w życie art. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287), który stanowi, że w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy, czyli nauczyciel rozpoczynający staż 1 września 2018 r., zakończy go 31 sierpnia 2019 r. Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (czyli obowiązującym od 1 września 2019 r.). Ponadto ma zostać znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574), dlatego konieczne jest śledzenie toku legislacyjnego (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322597/katalog/12607991#12607991), gdyż poniższa odpowiedź uwzględnia treść projektu nowelizacji tego rozporządzenia, a nie obowiązujące przepisy. Skoro staż nauczyciel zakończy u dotychczasowego pracodawcy 31.08.2019 r. (m.in. nauczycielowi tutaj wyznaczono opiekuna stażu i realizował plan rozwoju zawodowego odnoszący się do sytuacji danej jednostki oświatowej), to w tej placówce będą wykonywane dalsze zadania związane z awansem. Po zakończeniu 12 – miesięcznego stażu nauczyciel złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a opiekun stażu sporządzi projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 3 i 5 KN) - obydwie czynności w terminie 7 dni od zakończenia stażu. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustali, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły, (przedszkola, placówki) co w przypadku nauczyciela stażysty następuje po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, która powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzyma postępowania dyrektora (art. 9c ust. 5a i 5b KN). Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (art. 9c ust. 5c KN). Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nauczyciel stażysta będzie musiał złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do końca roku kalendarzowego, w którym uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a kopia oceny dorobku zawodowego poświadczona przez dyrektora będzie stanowiła załącznik do wniosku (art. 9d ust. 7 KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT