Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy oświatowe nie regulują wprost zasad rozliczania godzin ponadywmiarowych nauczycieli i stąd biorą się różne interpretacje w tej kwestii. W rozwiązaniu tego...

PORADA PRAWNA

22 stycznia 2015 Prawo oświatowe

W e-letterze z portalu E-Serwis Oświatowy z dn. 27.11.2014. jest artykuł: "Za dni wolne od zajęć należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe", w którym autorka przytaczając odpowiedź z 10 czerwca 2009 r. Sekretarza Stanu w MEN na interpelację nr 9686 posła Piotra Stanke z 26 maja 2009 r., nr SPS-023-9686/09, w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych, stwierdza, że: jeśli nauczyciel nie miał możliwości realizacji w taki dzień godzin ponadwymiarowych (np. nie był zobowiązany do wykonywania innych zadań), do celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dzień ten traktuje się jako dzień, kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy. Rok wcześniej (maj 2013 r.) również e-letterem otrzymałam z E-serwisu Oświatowego wiadomość z informacją: “ Wynagrodzenie za przydzielone godziny ponadwymiarowe przysługuje jedynie wtedy, gdy zostaną zrealizowane. art. 39 ust. 4. KN: Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. Biorąc udział w szkoleniu, konferencji nauczyciel nie realizuje swoich godzin ponadwymiarowych, więc dodatkowe wynagrodzenie nie należy się. Praca realizowana w formie szkolenia, konferencji jest pracą wynikającą z innych zadań niż prowadzenie lekcji, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy i za to nauczyciel otrzymuje swoją niepomniejszoną pensję. Niestety, za godziny ponadwymiarowe nie ma podstaw do zapłaty. “ Moi nauczyciele mają pretensje, dlaczego nie płaci się za godziny ponadwymiarowe, gdy oni są na szkoleniu, które służy później ich lepszej pracy na rzecz szkoły, ucznia? Jaka jest prawda?

Przepisy oświatowe nie regulują wprost zasad rozliczania godzin ponadywmiarowych nauczycieli i stąd biorą się różne interpretacje w tej kwestii. W rozwiązaniu tego problemu możemy się posiłkować przepisami Karty Nauczyciela, która przede wszystkim definiuje godzinę ponawymiarową, jako przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Dodatkowo wskazuje, że godziny ponadwymiarowe można przydzielić jedynie w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Z powyższego wynika, że udział w koferencji czy szkoleniu nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. Stanowi on pracę w ramach czasu pracy nauczyciela (40 h) określonego w art. 42 KN. Oprócz tego, zgodnie z art. 30 ust. 6 KN, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu m.in. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT