Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczycielowi zatrudnionemu w samorządowej szkole, w której w...

PORADA PRAWNA

26 czerwca 2020 Kadry

Zgodnie z art. 64 KN urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje w czasie trwania ferii i w wymiarze odpowiadającym długości ferii. Ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia (§ 3 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r). W szkołach ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza − po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty − minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe. Czy, pomimo iż, nauczyciel nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego w innym terminie (nie dotyczy urlopu uzupełniającego) zobowiązany jest wypełnić wniosek urlopowy i uzyskać zgodę Dyrektora na wykorzystanie urlopu?

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczycielowi zatrudnionemu w samorządowej szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania; w przypadku tego urlopu nauczyciel nie składa wniosku urlopowego. Jedynym innym możliwym terminem skorzystania urlopu wypoczynkowego przez nauczyciela samorządowej szkoły jest urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, a który udziela dyrektor, po zapoznaniu się z propozycjami nauczyciela co do terminu, jeśli nauczyciel nie wykorzystał urlopu w wymiarze co najmniej 56 dni w ferie w danym roku kalendarzowym z przyczyn wymienionych w tym przepisie (Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria, Karta Nauczyciela. Komentarz, WKP 2018). Nauczycielowi nie przysługuje natomiast urlop wypoczynkowy poza okresem ferii w innych okolicznościach niż wymienione w art. 66 ust. 1 KN, a w związku z tym nie jest uprawniony ani tym bardziej zobowiązany do składania wniosków urlopowych w innych przypadkach niż wskazane enumeratywnie w art. 66 ust. 1 KN, zaś dyrektor nie jest upoważniony do udzielenia nauczycielowi szkoły feryjnej urlopu wypoczynkowego poza okresem ferii w innych sytuacjach niż wymienia art. 66 ust. 1 KN. Takie ewentualne wnioski nauczyciela nie zostaną uwzględnione przez dyrektora jako bezprzedmiotowe. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT