Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii, o których mowa w pytaniu, dlatego cytujemy odpowiedź podsekretarza stanu z 2009 r. Obecny stan prawny nie odbiega od...

PORADA PRAWNA

30 września 2016 Komunikaty MEN, CKE

Na jakiej podstawie prawnej bądź w jaki sposób organ prowadzący określa liczbę oddziałów w szkole. Nadmieniam, że w szkole w której pracuję i w szkole sąsiedniej jest porównywalna liczba uczniów, a liczba oddziałów jest różna. Jestem małą szkołą i zajęcia np. z muzyki i w-f są łączone. Czy liczba wychowawstw w szkole może być wykładnią do liczby oddziałów ? Nie mam też wzmianki co do liczby oddziałów w akcie założycielskim lub w innym dokumencie organu prowadzącego za wyjątkiem arkusza organizacji szkoły na dany rok. Czy przy podobnej liczbie dzieci mogą być rozbieżności dla tego samego organu?

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii, o których mowa w pytaniu, dlatego cytujemy odpowiedź podsekretarza stanu z 2009 r. Obecny stan prawny nie odbiega od cytowanego uzasadnienia w tej sprawie. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 13411 w sprawie liczebności oddziałów w placówkach szkolnych (…) Cyt.: Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) za działalność szkoły lub placówki, w szczególności za zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, odpowiada organ prowadzący tę szkołę lub placówkę. To w jego kompetencjach pozostaje kwestia ustalenia maksymalnej liczby uczniów w ogólnodostępnych oddziałach szkolnych. Przepisy oświatowe, w tym w szczególności ramowe statuty poszczególnych typów szkół, nie określają ani minimalnej, ani maksymalnej liczby uczniów w ogólnodostępnych oddziałach klasowych. W przepisach § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) określona została tylko liczebność uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej (od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych) oraz liczebność uczniów w szkole specjalnej oraz w oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej. (…)Jak wynika z powyższego, obowiązujące regulacje prawne stwarzają możliwości dostosowania istniejących w danej szkole warunków organizacyjnych do nałożonego na organ prowadzący obowiązku zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki. Uprzejmie informuję, że kwestia centralnego i jednolitego ustalenia maksymalnej liczebności uczniów w oddziale jest trudna ze względu na różnorodność i złożoność warunków, w tym warunków demograficznych i finansowych, w jakich działają poszczególne organy prowadzące. Jednakże decentralizacja zadań oznacza przede wszystkim większą odpowiedzialność wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka za prowadzoną przez samorząd politykę edukacyjną i uzyskiwane efekty kształcenia. Podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski Warszawa, dnia 24 grudnia 2009 r.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT