Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Każdą sprawę tego typu należy załatwiać na bieżąco, więc data wystawienia (po otrzymaniu „cząstkowego” sprawozdania) musi być zgodna z prawdą. Natomiast ocena...

PORADA PRAWNA

Nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2013r. 1 września 2015 zmienił miejsce pracy i kontynuował staż w drugiej szkole. Czy dyrektor szkoły, w której nauczyciel był poprzednio zatrudniony ma wystawić cząstkową ocenę dorobku zawodowego za okres stażu z datą 31 sierpnia 2015 czy z datą wrześniową?

Każdą sprawę tego typu należy załatwiać na bieżąco, więc data wystawienia (po otrzymaniu „cząstkowego” sprawozdania) musi być zgodna z prawdą. Natomiast ocena pracy za okres odbytego stażu powinna obejmować dokładnie właśnie ten okres. Należy pamiętać także o wystawieniu zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia lub umieścić tę informację w ocenie. Bowiem ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, m. in. obejmuje zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 9c.; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w szczególności § 9.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT