Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, co oznacza, że jeśli rozpoczął się w dniu 1 września, zazwyczaj kończy się w dniu 31 maja, o ile w tym czasie...

PORADA PRAWNA

02 maja 2017 Awans zawodowy

W tym roku jedna nauczycielka pracująca w moim niepublicznym przedszkolu kończy awans na nauczyciela mianowanego. Pierwszy rok awansu realizowała w innym przedszkolu, posiada ocenę poprzedniej pani dyrektor. Przez kolejne 2 lata realizowała awans w mojej placówce. Kiedy dokładnie kończy się jej awans (31.05 tak jak u kontraktowego)? Czy nauczyciel musi sam złożyć wniosek o wszczęcie postępowania i do kiedy ma czas? Kto musi być w komisji (ja jestem zarówno organem prowadzącym i dyrektorem, a jest to przedszkole w budynku gminnym). Czy i kiedy powinnam zgłosić chęć przeprowadzenia postępowania do kuratorium? Jak i gdzie należy powołać komisję? Co jako dyrektor i organ prowadzący powinnam zorganizować? Bardzo poproszę o wzór dokumentu jaki powinnam wydać dla nauczyciela mianowanego, ale również dla nauczyciela kontraktowego.

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, co oznacza, że jeśli rozpoczął się w dniu 1 września, zazwyczaj kończy się w dniu 31 maja, o ile w tym czasie nie wystąpiły nieobecności trwające dłużej niż miesiąc z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem - staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności przekraczającej miesiąc (art. 9c ust. 1 pkt 2 i art. 9d ust. 5 KN). Postępowanie egzaminacyjne jest wszczynane na wniosek nauczyciela składany do organu prowadzącego przedszkole w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9d ust. 7 KN). Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący przedszkole w składzie 1) przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor przedszkola; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przed planowanym terminem posiedzenia komisji należy zwrócić się z odpowiednim (nieokreślonym ustawowo) wyprzedzeniem do kuratora oświaty oraz ekspertów z zapytaniem, czy mogą wziąć udział w pracach komisji w planowanym dniu i miejscu (zazwyczaj na terenie przedszkola). Organ prowadzący i dyrektor mogą być reprezentowani przez tę samą osobę, a wówczas komisja będzie pracowała w składzie 4/5. Jeśli nauczyciel złoży wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, a jeśli wniosek zostanie złożony do dnia 31 października danego roku – decyzję należy wydać w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3 i 3a KN). Najpóźniej w tych dniach musi się odbyć postępowanie egzaminacyjne. Nauczycielowi organ prowadzący wydaje:
1. zaświadczenie o zdaniu egzaminu – o treści: Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) komisja egzaminacyjna powołana przez … (nazwa organu prowadzącego, który powołał komisję) zaświadcza, że Pan/Pani … urodzony(-na) … (data i miejsce urodzenia) w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdał(a) w dniu ... egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Należy podać także numer zaświadczenia. Podpisuje je przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatruje datą i wskazuje miejscowość wystawienia zaświadczenia;
2. decyzję w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – o treści: Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) nadaję (odmawiam nadania) Panu/Pani … urodzonemu/-ej dnia … w … stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Posiada Pan/Pani kwalifikacje nauczyciela edukacji przedszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym (zdanie dotyczy decyzji pozytywnej)”. W uzasadnieniu należy podać okoliczności uzasadniające nadanie (albo odmowę nadania) stopnia awansu zawodowego: wskazać poziom wykształcenia, spełnienie wymogów kwalifikacyjnych z art. 9 KN, odbycie stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego, zdanie egzaminu po przeprowadzonym postępowaniu egzaminacyjnym w konkretnej dacie, potwierdzone uzyskaniem zaświadczenia. Ponadto należy pouczyć o możliwości odwołania się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do kuratora oświaty za pośrednictwem organu prowadzącego przedszkole (art. 9b ust. 7 pkt 2 KN).
Analogiczną dokumentację doręcza nauczycielowi ubiegającemu się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego dyrektor szkoły z tym, że w wydanym zaświadczeniu i w decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego należy uwzględnić uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, podstawę prawną nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego: art. 9b ust. 4 pkt 1 KN, wniesienie odwołania od decyzji do organu prowadzącego przedszkole za pośrednictwem dyrektora przedszkola (art. 9b ust. 7 pkt 1 KN).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT