Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne To dyrektor szkoły decyduje, czy przesłanki wymagane do przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego zostały spełnione. Jeżeli nauczycielowi został już dodatek...

PORADA PRAWNA

10 grudnia 2014 Prawo oświatowe

Czy nauczyciel może nie otrzymać dodatku motywacyjnego pomimo, że spełnia kryteria ujęte w uchwale Rady Gminy?

To dyrektor szkoły decyduje, czy przesłanki wymagane do przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego zostały spełnione. Jeżeli nauczycielowi został już dodatek motywacyjny przyznany, to organ prowadzący nie może wprowadzić w regulaminie możliwości wstrzymania lub zawieszenia wypłaty dodatku motywacyjnego. Nauczycielowi można ewentualnie nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres, po dokonaniu oceny, że jego praca i postawa za tym nie przemawiają. Nie można natomiast odebrać dodatku motywacyjnego w okresie, na który został przyznany.Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego
Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa w § 6 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

  1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
  2. osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
  3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (tzw. godzin karcianych);
  5. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
  6. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego
Natomiast określenie szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości, stosownie do art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, pozostaje w kompetencji organu prowadzącego. Organ prowadzący określa warunki przyznawania tego dodatku w trybie stosownej uchwały (regulamin wynagradzania). O tym, kto może przyznawać dodatek decyduje także regulamin wynagradzania nauczycieli wydany przez organ prowadzący.

Dyrektor szkoły decyduje, czy przesłanki wymagane do przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego zostały spełnione
W praktyce uznać należy, że kompetencja do przyznawania takiego dodatku (lub nie) powinna leżeć w gestii dyrektora szkoły. Co oznacza, że to dyrektor decyduje, czy zostały spełnione przesłanki ogólne określone w rozporządzeniu i szczegółowe, wskazane w uchwale organu prowadzącego.

W tym miejscu warto wskazać, że jeżeli nauczycielowi został już dodatek motywacyjny przyznany, to organ prowadzący nie może wprowadzić w regulaminie możliwości wstrzymania lub zawieszenia wypłaty dodatku motywacyjnego nawet nauczycielowi, który z własnej winy zaprzestał realizacji zadań, za które dodatek został przyznany.

Nauczycielowi można ewentualnie nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres, po dokonaniu oceny, że jego praca i postawa za tym nie przemawiają, nie można natomiast odebrać dodatku motywacyjnego w okresie, na który został przyznany.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT