Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie odnotowuje się w arkuszu ocen. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12...

PORADA PRAWNA

26 czerwca 2024 Nadzór pedagogiczny

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie arkuszy ocen: - uczeń w klasie 5 uczęszczał na zajęcia "Wychowywanie do życia w rodzinie" W klasie 8 nie uczęszczał. Jak zapisać to w arkuszu ocen w tabeli - Wyniki klasyfikacji końcowej? Czy liczy się ostatecznie, czy uczęszczał, czy nie w klasie 8? - czy wychowawca klasy 8 może dopisać na wydrukowanej klasyfikacji końcowej ręcznie wyniki egzaminów? - co mówią przepisy prawa na temat archiwizacji arkuszy ocen? Czy są zalecane specjalne segregatory, metody przechowywania. Z góry dziękuję za odpowiedź

 

Udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie odnotowuje się w arkuszu ocen. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DzU z 1999 r. nr 67, poz. 756, z późn. zm.) zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Ponieważ zajęcia te nie podlegają ocenie, nie wpisuje się informacji o uczestnictwie w nich w arkuszu ocen. Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym (nie wpisuje się go również na świadectwie).

Jeżeli jednak przedmiot ten został wpisany do arkusza, a w miejscu oceny wpisano adnotację ,,uczestniczył/uczestniczyła” to i tak taki zapis niczego nie zmienia.

Co do pytania- Czy wychowawca klasy 8 może dopisać na wydrukowanej klasyfikacji końcowej ręcznie wyniki egzaminów?- nie bardzo wiem, jakie to mają być egzaminy.

Zgodnie z § 16  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.) szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.

Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym wykazy uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych - wykazy słuchaczy, wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, oraz ich arkusze ocen. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: "Księga arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy w ............ roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę”.

Przepisy nie określają formy wykonania księgi.     Księgi arkuszy ocen z kilku ostatnich lat mogą  zostać oprawione w zbiorczym tomie pod  nazwą księga arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT