Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu w sekretariacie szkoły. W przypadku nieobecności dyrektora wszystkie obowiązki pełni jego zastępca. Karta...

PORADA PRAWNA

22 stycznia 2012 Awans zawodowy

Pełnię funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Zgodnie z procedurami awansu- w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Obecnie dyrektor szkoły jest na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Zatem komu mam złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego? I czy pełniąc funkcję zastępcy, mogę przyjąć sprawozdania innych osób ubiegających się o awans?

 Nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu w sekretariacie szkoły. W przypadku nieobecności dyrektora wszystkie obowiązki pełni jego zastępca.

 

Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.)

Art. 9c. 5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

 Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi, będącemu wicedyrektorem szkoły, powierzono stanowisko dyrektora, do nieprzerwanego okresu pracy na tym stanowisku zalicza się okres odbytego stażu na podstawie art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela.
Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy przez co najmniej 3 lata, oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, na podstawie art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT